NIGB15018U Plan og design 1

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Plan and Design 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

 Kurset er et studio-kursus der fungerer som introduktion til uddannelsen landskabsarkitektur. Her undersøger og udforsker vi grundlæggende viden, begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign. Det sker via øvelser, opgaver, forelæsninger, tekstlæsning og feltarbejde.

Design metoder

Der instrueres og trænes i analytisk håndtegning, visuelle og grafiske teknikker og brug af fysiske modeller. Fokus er på analoge metoder i samspil  med grundlæggende digitale redskaber.

Designopgaver
Studerende arbejder med planlægnings- og designopgaver af korte og længere varighed, der primært er konkrete og virkelighedsnære og med enkle forudsætninger. Mulige emner for opgaverne kan være parker, haver, bebyggelsesplaner og byomdannelse.

De stillede opgaver har forskellige lokaliteter og emner. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og forelæsninger. Forslag præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.

Studieteknikker til registrering, analyse, skitsering og formidling introduceres med vægt på gruppearbejde og tegnebordsvejledning.

Målbeskrivelser

På kurset arbejdes der med:

Viden om landskabsarkitekters og planlæggers arbejdsfelt samt fortrolighed med basale fagbegreber. Endvidere viden om fagets udvikling med fokus på  via studie af både historiske og nutidig reference-projekter.

Færdigheder inden for design tænkning med fokus på syntese af adskillige inputs og vurdering af relevante metoder og tilgange til projektudvikling og forslagsstillelse.

Kompetencer inden for iagttagelse og forståelse af landskab, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet imod problemløsning og bearbejdelse og formidling af egne iagttagelser med en samtidig udvikling af æstetisk bevidsthed.

 

Projektarbejde, forelæsninger, feltarbejde, øvelser - tegnebordsvejledning og gruppe fremlæggelser.

Kursets øvelser består af tegnesalsarbejde med individuel/gruppevis tegnebordsvejledning, delafleveringer med feedback, fremlæggelser, fælles kommentarer og anvisninger på tegnesalen med undervisere tilstede.

Forberedelse rummer individuelt projektarbejde, udarbejdelse af præsentation og delaflevering, læsning, skrivning uden tilstedeværelse af undervisere.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 220
 • Øvelser
 • 104
 • Feltarbejde
 • 60
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækkes et eksamenspørgsmål. Efter 60 minutters forberedelsestid besvares spørgsmålet i relation til øvelses- og opgavearbejdet.
Krav til indstilling til eksamen

3-5 opgaver skal afleveres og godkendes for at kunne gå til eksamen. Opgaverne afleveres løbende gennem kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Krav for indstilling til eksamen skal være opfyldt 3 uger inden reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse