NIGB15013U Introduktion til økonomisk geologi og malmforekomster

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Economic Geology and Ore Deposits

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over forskningsfeltet ”Økonomisk geologi”, de geologiske processer der fører til dannelsen af malm forekomster, samt hvilke mineraler og bjergarter der udgør vigtige ressourcer for vores samfund.

Kurset giver en oversigt over de forskellige typer af malm forekomster og deres relation til magmatiske, metamorfe, hydrotermale, og overflade-tilknyttede og sedimentære processer. Der gives endvidere en indføring i de økonomiske principper der styrer og betinger minedrift og malm efterforskning, ligesom de vigtigste efterforsknings metoder beskrives.

Endelig vil kurset give en introduktion til bestemmelse af malm mineraler og hydrotermale omdannelser, både makroskopisk og ved brug af reflekteret lys (opak) mikroskopi.

Målbeskrivelser

Viden:

• En oversigt over oprindelsen af mineralske malm forekomster og deres geologiske forekomst.

• Klassifikationen af forskellige ressource-relevante mineraler.

• Hvordan, hvorfor og hvor forskellige typer af malm forekomster dannes.

• Metoder til bestemmelse af malm mineraler, både makroskopisk og ved opak mikroskopi.

• Mineral systemer førende frem til malm forekomster i forskellige geologiske miljøer.

• Et grundlæggende kendskab til hvordan mineral forekomster efterforskes og brydes.

 

Færdigheder:

• Bestemmelsen af udvalgte ressource-relevante mineraler og bjergarter i håndstykke og mikroskop.

• Forklaring af hvor forskellige typer af mineral forekomster kan findes.

• Evne til at forklare de forskellige teknikker der anvendes til karakterisering og bestemmelse af malm mineraler.

• Kendskab til de grundlæggende metoder i mineral efterforskning og evaluering af mineral potentialet.

• Grundlæggende kendskab til de økonomiske aspekter knyttet til forskellige malme.

 

Kompetencer:

• Kendskab til dannelsen af forskellige typer af mineralske malm forekomster og metoderne til deres beskrivelse og karakterisering.

• Kendskab til principperne for efterforskning af kendte og nye mineral potentialer.

• Skriftlig og mundtlig præsentation af modeller for dannelsen af malm forekomster på baggrund af litteratur.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og praktiske øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 86
 • Forelæsninger
 • 21
 • Projektarbejde
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Ved bedømmelsen vægtes den skriftlige opgave med 30 % og den mundtlige eksamen med 70 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Ved bedømmelsen vægtes den skriftlige opgave med 30 % og den mundtlige eksamen med 70 %.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.