NIGB14033U Klimatologi og hydrologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Climatology and Hydrology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i klimatologi og hydrologi med hovedvægt på danske eksempler. Med udgangspunkt i et nedbørsområde arbejdes der med elementære klimatiske og hydrologiske data og GIS med henblik på at forstå de tidsmæssige og rumlige variationer i de styrende processer og deres indflydelse på landbrugs- og energiproduktionen samt i stoftransporten.

Målbeskrivelser

Viden:
Nedbørsområder, strålings-, energi- og vandbalance, processer og cirkulation i atmosfæren og klimaklassifikation.

Færdigheder:

• redegøre for den atmosfæriske cirkulation herunder vejrudvikling, vind, temperatur og fugtighed i atmosfæren.

• beregne strålingsbalancen, kort og langbølget stråling ved jordoverfladen.

• beregne energibalance, fordeling af energi ved jordoverfladen.

• redegøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i strålings- og energibalancen.

• redegøre for nedbørstyper og processer.

• redgøre for afstrømningsforhold og vandbevægelser i de øvre jordlag.

• redegøre for fordampningsforhold og vandbalance.

• redgøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i vandbalancen
 
• redegøre for dags- og årsvariationer i strålings-, energi- og vandbalance for afgrænsede nedbørsområder

• redegøre for regionale variationer i jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalance i Danmark.

• redegøre for plante- og energiproduktion i udvalgte nedbørsområder.

• redegøre for arealanvendelse, vandingsforhold, drikkevandsindvinding og spildevandsudledning indflydelse på den regionale vandbalance.

• redegøre for klimaets og klimaændringers indflydelse på jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalancen komponenter i Danmark.

Kompetencer:
Analysere og vurdere klimatiske og hydrologiske data i relation til landbrugsproduktion, miljørisici og energiproduktion.

Alt undervisningsmateriale vil løbende blive tilgængeligt via kursushjemmesiden på Absalon 

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau indenfor jordbundslære svarende til kurset Kultur- og Natur-geografi.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • Forberedelse (anslået)
  • 162
  • Teoretiske øvelser
  • 24
  • I alt
  • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende fordeles på 5 hold, som derefter arbejder med de enkelte opgaver udfra de tildelte nedbørsområder. Ved de enkelte øvelsesgave gennemgår holdene de tildelte opgaver og der gives kollektiv feedback på opgavebesvarelserne. Under opgavegennemgangen forventes peerfeedback.

Da ca. 10 af de gennemgåede opgaver skal afleveres som en samlet rapport ved kursets afslutning, anbefales fremmøde til samtlige øvelsesgange. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige rapport udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen.
Den skriftlige prøve er på 4 timer, med opsyn, alle hjælpemidler er tilladt.

Eksamen består af to delopgaver 1) en skriftlig rapport og 2) en 4-timers skriftlig stedprøve. Der kræves deltagelse i begge delopgaver i samme eksamenstermin for at kunne bestå. Bedømmelsen sker på baggrund af pointgivning, der omsættes til en karakter på 7-trinsskalaen, efter følgende princip: Der kan opnås 30 points for den skriftlige rapport og 70 points for den skriftlige stedprøve. Antallet af points summeres og omsættes derefter til en karakter efter en foruddefineret skalering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

4-timers skriftlig prøve, alle hjælpemidler tilladt. Den skriftlige prøve tæller 100 %.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.