NIGB14015U Statistik i geoscience

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Statistics in Geoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i en række grundlæggende statistiske medtoder til analyse og tolkning af geodata.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøve
 • Hypotesetest
 • Korrelation
 • Regression
 • Rumlig interpolation
 • Kriging


Færdigheder:

 • Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel) og andre statistiske softwarepakker
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om geostatistiske emner.
   

Kompetencer:

 • Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata

 

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1 år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 62
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.