NIGB14006U AFLYST: TRÆ: Opbygning, Identifikation, Egenskaber

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELLED: Wood: Anatomy, Identification, Properties

Kursusindhold

Følgende emner behandles:
 

Identifikation af træ, mikro- og makroskopisk: De træarter, som er almindeligt forekommende i Danmark, samt nogle få udvalgte indførte arter.

Træers vækst og veddets anatomi: vævstyper, celletyper, årringsdannelse, grene/knaster m.m. Cellevæggens opbygning og struktur (porer m.m.) og dens vigtigste kemiske bestanddele (cellulose, hemicellulose, lignin).

Dendroøkologi: Hvordan vækstforholdene kan påvirke dannelsen af ved og veddets egenskaber.

Veddets forhold til fugt.

Introduktion til træs styrkeegenskaber og hvordan de påvirkes af vækstforholdene samt af fugtindholdet.

Biologisk nedbrydning af træ.

Målbeskrivelser

Viden
Kurset giver en grundlæggende viden om materialet træ. Hvordan dannes det, hvilke egenskaber har det, hvordan påvirker vækstforholdene nogle af disse egenskaber og hvordan påvirkes materialet af fugt og forskellige former for biologisk nedbrydning.   

Færdigheder
Efter gennemførelse af kurset vil den studerende kunne

 • identificere de almindeligste træarter ved hjælp af lup og mikroskop, herunder kunne beskrive disse arters vedanatomiske karakteristika vha. de rette fagtermer.
 • identificere hvilke(n) af de vigtigste kategorier af biologisk nedbrydning et givet stykke træ har været udsat for.Kompetencer
Ovennævnte færdigheder samt den tilegnede vedanatomiske viden gør det muligt for den studerende efter kurset at udføre vedidentifikation ud fra vedanatomiske nøgler også for træarter, som ikke er inkluderede i kurset.

Efter kurset vil den studerende desuden have redskaberne til at kunne begynde at forholde sig kritisk til brug af træ ud fra et materialemæssigt synspunkt - hvilke parametre og faktorer er vigtige at forholde sig til for at kunne anvende træ på en hensigtsmæssing måde? 

Se Absalon.

Eksempler på kursuslitteratur:

Shmulsky, R. & Jones, P.D. (2011) Forest Products & Wood Science. Wiley-Blackwell.

Wilson, R; White, D.J.B. 1986. The Anatomy of Wood. Stobart & Son LTD, London. ISBN 0-85442-034-7

 

Det vil være en fordel at have et basalt kendskab til botanik, og grundlæggende viden om hvordan planter vokser.
Stoffet gennemgås ved forelæsninger vekslende med øvelser og ekskursioner(fx. til trælasthandler). Ved øvelserne fremstilles og anvendes mikroskopiske præparater til identifikation af såvel hjemlige som indførte træarter. I den sidste del af kurset arbejdes der med et selvvalgt emne inden for stoffet. Dette arbejde skal resultere i en kursusrapport, der fremlægges og indgår ved karakterfastsættelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 8
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Projektarbejde
 • 60
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Den studerende skal fremstille sin egen samling af mikroskop-præparater (ca. 25 arter), samt udarbejde og fremlægge en kursusrapport om et selvvalgt emne. Foruden kursusrapporten indgår en mundtlig eksamination i bedømmelsen. Den mundtlige eksamen falder i to dele: 1) Beskrivelse og identifikation af 1-2 mikroskop-præparater fra den studerendes egen samling, og 2) et spørgsmål inden for de resterende emner indenfor kurset. Den skriftlige rapport og den mundtlige rapportfremlæggelse tæller tilsammen 30%, mens den praktiske prøve i vedidentifikation og den mundtlige besvarelse af et spørgsmål inden for emnekredsen dendro-økologi / veddets egenskaber /biologisk nedbrydning tilsammen tæller 70%.. Præparatsamlingen tæller med i eksamen, repræsenteret ved det/de præparat(er), der udvælges. Fremlæggelsen af rapporten er en del af den mundtlige eksamen. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået. Kursusrapporten afleveres ugen inden eksamensugen.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal deltage i laboratorieøvelserne, som er grundlaget for udarbejdelsen af den skriftlige eksamensopgave.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den mundtlige eksamen er uden forberedelsestid, og der må ikke bruges skriftlige hjælpemidler. Kniv, lup, mikroskop etc. stilles til rådighed i eksamenslokalet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen. Kursusrapporten afleveres ugen inden reeksamensugen.

Ved manglende deltagelse i laboratorieøvelserne kan den studerende ikke deltage i eksamen eller reeksamen, og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse