NIGB14004U Bypolitik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Urban Politics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold

På kurset introduceres tre typer af bymæssige problemstillinger og de bypolitiske indsatsområder, der er knyttet til dem: Det sociale (byfornyelse og kvartersløft), det økonomiske (bykonkurrence og arealudvikling) samt det fysiske og milømæssige (fysisk planlægning, arkitektur, urbant landskab).
De tre indsatsområder ses i en helhed og der lægges vægt på de indsatser, der er knyttet til udviklingen af det fysiske miljø. Der tages fat i samspillet mellem forskellige aktører som borgere, investorer, politikere og planlæggere og deres interesser og hvordan disse afspejler sig i byen og forskellige bypolitikse cases. 

I tillæg til forelæsninger, diskussioner og studierejsen, arbejdes med en gennemgående analyseøvelse, der løses i mindre grupper. Der tages udgangspunkt i en nutidig bypolitisk case i København og spørges:

 • Hvad var baggrunden for denne indsats? Hvilke problemer, visioner eller teorier lå til grund? 
 • Hvad er rammerne for indsatsen: Beliggenhed, bebyggelse og friarealer, trafikstruktur, social struktur?
 • Hvilket/hvilke bypolitiske ”spor” (typer af bymæssige problemstillinger og hvilke politiske indsatsområder) karakteriserer jeres case og hvorfor?
 • Hvem var involveret i projektet? Aktører / interessenter. Offentlige og private og borgere. Hvilke interesser havde de, hvad gjorde de for at opnå deres mål? Hvilke slags netværker var karakteristiske?
 • Var der konflikter knyttet til indsatsen? Hvilke?
 • Hvilke konkrete indsatser blev gennemført? Hvorfor? Hvad var mål og forventninger? Økonomi?
 • Hvad var resultatet i social, økonomisk, miljømæssig og arkitektonisk forstand? Hvor og hvordan kan dette konkret aflæses i byen? 
 • Vurdering af resultatet. Perspektiver ift. andre eksempler og teorien.

Internationalt perspektiv sikres gennem udlandseksursion. Kursusdeltagere der ikke kan deltage i udlandsekskursionen afleverer en afløsningsopgave.

Målbeskrivelser

Landskabsarkitekter og bydesignere arbejder i praksis med situationer hvor byplan- og landskabsarkitektoniske løsninger indgår som en del af en samlet løsning på problemer, hvor mange aktører og politiske indsatser er i spil. Kurset sætter bydesignere og landskabsarkitekters specialistviden ind i en bypolitiske kontekst ved at give de studerende kendskab til væsentlige problemstillinger i byudvikling og de til typiske bypolitiske indsatser knyttet hertil, samt grundlæggende forståelse af samspillet mellem aktører og af planlægningens betydning for den faktiske udvikling af byerne. Der opøves analyse af en bypolitisk case og vurdering af de faktiske resultater i den på baggrund af litteratur, primær og sekundærdata samt problemanalyse. Projektarbejdet og opgaveaflevering foregår i grupper for at træne samarbejde.

Når kurset er færdigt ventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Identificere og beskrive grundlæggende elementer i bypolitiske problemer og indsatsområder
 • Identificere og beskrive væsentlige bypolitiske aktører og deres roller i den fysiske planlægning
 • Sætte den danske bypolitiske indsats i et internationalt perspektiv

Færdigheder:

 • Indsamle litteratur samt primær- og sekundærdata, bearbejde det og vurdere dets kvalitet og relevans for den givne analyseopgave
 • Analysere en given bypolitisk case med hensyn til baggrund, aktører, konflikter, konkrete tiltag og resultat.

Kompetencer:

 • Arbejde effektivt i en gruppe om et fælles projekt og selvstændigt tage ansvar for resultatet
 • Reflektere over byområders kvalitet og byplanlæggerens og landskabsarkitektens rolle i byudvikling.

Der udarbejdes et kompendie som kan købes før kursusstart.

Kurset består af forelæsninger, studieturen samt en gennemgående projektopgave. Forelæsninger giver et overblik over problemfeltet, basal teori knyttet til det samt overblik over konkrete problemstillinger i byudvikling og bypolitiske indsatser. Studieturen giver en intuitiv indsigt i problemfeltet knyttet samt en international vinkel på bypolitiske problemstillinger og virkemidler. I projektopgaven opøves evne til at knytte det indlærte til en virkelig case gennem simpel analyse.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 15
 • Ekskursioner
 • 40
 • Forelæsninger
 • 26
 • Kollokvier
 • 15
 • Projektarbejde
 • 110
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Beskrivelse af eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af projektopgave udarbejdet i gruppe. Den enkelte studerende evalueres på baggrund af spørgsmål til projektopgaven samt bredere spørgsmål til kursusindhold.
Krav til indstilling til eksamen
Afleveret projektopgave
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den afleverede projektopgave

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur. Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målskrivelsen