NIFB17001U Empirisk metode i samfundsvidenskaben

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Empirical Methods in Social Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Dette kursus introducerer de studerende til ikke-økonometriske samfundsvidenskabelige metoder. Kurset omfatter kvalitative metoder og kvantitativ metode. Der vil være fokus på udvikling af dataindsamlingsinstrumenter (primært i form af kvalitative interviewguides og spørgeskemaer) og hvordan instrumenters kvalitet kan vurderes. Litteratur, data og praktiske øvelser kommer fra forskellige emneområder.

Kurset har to dele: en teoretisk / metodologisk del og en praktisk del:

Den teoretiske / metodologiske del giver et overblik over kvalitative og kvantitative metoder, og deres fordele og ulemper skitseres. Mixed methods tilgange, hvor kvantitative og kvalitative metoder kombineres, skitseres også. Stikprøvemetoder, generalisering og vurdering af validitet bliver gennemgået. I forbindelse med kvantitative stikprøver introduceres der til bortfaldsanalyse og vægtning. 

Den praktiske del af kurset fokuserer på

1) design af dataindsamlings instrumenter: hvordan man udvikler en kvalitativ interviewguide og et spørgeskema med relevante spørgsmål og svarmuligheder. Desuden gennemgås forskellige stikprøveformer, der kan anvendes i kvalitativ og kvantitativ metode. Der vil indgå øvelser, hvor den studerende vil få praktisk erfaring med disse temaer.

2) Strategier til analyse af kvalitativ og kvantitativ data: Hvad angår kvalitativt data præsenteres forskellige kodningsformer. I forhold til kvantitativt data introduceres til forskellig latent variabel analyser (skalaer eller klynger). Principper til at vurdere validiteten af latente variable bliver også illustreret. 

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at introducere studerende til ikke-økonometriske empiriske samfundsvidenskabelige metoder, at give dem praktisk erfaring med udvikling og gennemførsel af sådanne dataindsamlingsinstrumenter samt kvalitetsvurderinger heraf.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

 • Kunne identificere forskellige former for kvalitative og kvantitative metoder og beskrive deres karakteristika

 • Have en forståelse af relevante beslutningskriterier, når der skal vælges dataindsamlingsmetode

 • Have et overblik over et udvalg af teknikker, der kan anvendes til kvalitativ analyse og latent variabel analyse.

   

Færdigheder:

 • Være i stand til at sammenligne anvendeligheden af specifikke metoder i forbindelse med konkrete forskningsspørgsmål og argumentere for / forklare metodevalg.

 • Have praktisk erfaring med at udvikle kvalitative og kvantitative dataindsamlingsinstrumenter

 • Kunne udpege relevante analyseteknikker (både kvalitative og kvantitativ) i forbindelse med specifikke forskningsspørgsmål.

 • Kunne reflektere over og vurdere validiteten af et dataindsamlingsinstrument.

Kompetencer

 • Diskutere og evaluere begrænsninger og relevansen af specifikke dataindsamlingsmetoder.

 • Kunne udvikle forskningsspørgsmål og dataindsamlingsinstrument.

 • Diskutere og vurdere kvaliteten af et forskningsdesign.

 • Have generelle redskaber til at vurdere om et dataindsamlingsdesign er passende.

 • Kunne indgå i diskussion med andre samfundsvidenskabelige forskningsgrene (inklusivt sociologer og antropologer) om valg a metode og validitetskriterier.

Oplyses på Absalon inden kursusstart.

Eksempler på litteratur kunne være:

Flick U (2011). From Research Idea to Research Question. In Introducing Research Methodology, p.18-30. David and Sutton (2011). Qualitative interviewing. In Social Research. An Introduction p. 118-130

Hibberts et al (2012) Common Survey Sampling Techniques in Gideon (ed.), Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences. 53-74

Collins, D. (2003). Pretesting survey instruments: An overview of cognitive methods. Quality of Life Research, 12(3), 229-238. doi: 10.1023/a:1023254226592

Det anbefales, at de studerende har haft et basalt statistikkursus.
Forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 84
 • Øvelser
 • 45
 • Projektarbejde
 • 45
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen. Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Undervejs i kurset vil der være projektopgaver der udføres i grupper. Tre opgaver er obligatoriske og skal godkendes; dvs. de er en forudsætning for at den studerende kan gå op til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

KU’s eksamenshus stiller computere til rådighed ved ITX-eksamenen.
Egne digitale hjælpemidler, såsom computer, tablet, lommeregner, mobiltelefon mv. må ikke medbringes.

Bøger, noter og lignende kan medbringes i papirform eller uploades før eksamen og tilgås digitalt fra ITX-computeren. Læs mere om dette på Studieinformation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær.

Ved færre end 10 tilmeldte, er prøveformen en mundtlig prøve med en varighed på 20-30 minutter, uden forberedelsestid og hjælpemidler.

Hvis den studerende ikke opfylder indstillingskravet for at gå til eksamen skal den studerende aflevere tre individuelle opgaver to uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse