NIFB14014U Økonometri

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Econometrics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kernen i kurset er brugen af økonometriske metoder/modeller til at analysere økonomiske problemstillinger. Der fokuseres på dataanalyse ved brug af den lineære regressionsmodel, herunder specifikation, estimation og test af modellen og dens forudsætninger. Faget beskæftiger sig hovedsageligt med analyse af tværsnitsdata relateret til personer, husholdninger og virksomheder, men der vil også være en introduktion til tidsrækkeanalyse af fx priser og produktionsmængder. Det overordnede formål med kurset er, at gøre de studerende i stand til at foretage selvstændige økonometriske analyser, specielt med henblik på fortolkning af modellens parametre. Eftersom faget i høj grad er anvendelsesorienteret, vil de studerende få rig mulighed for at arbejde praktisk med metoderne. Øvelser og hjemmeopgaver, hvor de studerende selv skal foretage empiriske analyser ved hjælp af statistikprogrammet “R”, er derfor vigtige elementer i kurset.

Undervisningsformen vil hovedsageligt bestå af forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, teoretiske øvelser og E-læring. Det forventes at den studerende lægger henved 25,75 timer om ugen (206 timer divideret med 8 uger) i kurset, for at opnå den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer. 

Målbeskrivelser

Kurset sigter mod at give den studerende en anvendelsesorienteret introduktion til brugen af økonometriske metoder.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for grundlæggende økonometriske begreber i relation til den lineære regressionsmodel.
 • Redegøre for antagelserne bag den lineær regressionsmodel, herunder nødvendige og/eller tilstrækkelige antagelser der leder til en konsistent, middelret eller efficient estimator.

 

Færdigheder:

 • Udføre estimation ved hjælp af mindste kvadraters metode (OLS).
 • Rapportere estimationsresultater af lineære økonometriske analyser.
 • Redegøre for fortolkningen af koefficienter tilhørende forskellige typer af variabler i en regressionsmodel (kontinuerte variabler, dummy-variabler, transformerede variabler).
 • Anvende givne parameterestimater i en konkret beregning og redegøre for resultaterne.
 • Udføre, redegøre og fortolke test af restriktioner på koefficienterne i lineære regressionsmodeller.
 • Udføre, redegøre og fortolke test for fejlspecifikation i lineære regressionsmodeller.
 • Forstå forskellen mellem eksogene og endogene forklarende variabler og problemerne forbundet med endogenitet.

 

Kompetencer:

 • Være i stand til selvstændig at gennemføre basale økonometriske analyser med den lineære regressionsmodel.
 • Anvende basale økonometriske metoder til at belyse konkrete økonomiske problemstillinger.
 • Fortolke estimationsresultater af lineære økonometriske modeller og drage relevante konklusioner.
 • Vurdere om antagelserne for en lineær regressionsmodel er opfyldt i et konkret tilfælde.

Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics - A Modern Approach

Software: R

The literature is indicative. The exact literature will be announced at Absalon at the beginning of the course.

Kompetencer svarende til LMAB10066 (Matematik og databehandling) og LMAB10069 (Statistisk dataanalyse 1).
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, øvelser, og projektarbejde (6 hjemmeopgaver). Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 47
 • Praktiske øvelser
 • 49
 • Projektarbejde
 • 42
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 14 dage (de sidste to undervisningsuger)
Prøveformsdetaljer
En 14-dages skriftlig eksamensopgave i de sidste to undervisningsuger. Beregninger til opgaverne kan evt. laves i grupper, men den enkelte studerende skal aflevere sin egen skriftlige besvarelse.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning, at de studerende i grupper afleverer 6 hjemmeopgaver. 5 af disse 6 opgaver skal godkendes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen vil være en mindre skriftlig opgave (5 dages varighed) med mundtlig eksamination (20 - 30 minutter). Ingen medbragte hjælpemidler tilladte til den mundtlige eksamination.

Hvis den studerende ikke har afleveret alle 6 hjemmeopgaver eller mindre end 5 hjemmeopgaver er blevet godkendt, skal den studerende aflevere opgaven og/eller de 6 hjemmeopgaver senest tre uger inden reeksamen og 5 af disse 6 opgaver skal være godkendt inden reeksamen påbegyndes.

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12 skal den studerende demonstrere en fuldt dækkende opnåelse af læremålene som de er beskrevet under målbeskrivelsen.