NIFB13011U Makroøkonomi og konjunkturer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Macro Economics and Business Cycles

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset har to overordnede formål. Det ene er at videreudbygge de makroøkonomiske redskaber, som studerende har opnået på foregående kurser. Det andet formål, som også samtidig er et middel til at opnå det første mål, er, at de studerende skal vedligeholde og videreudvikle deres evner til at arbejde problemorienteret i et gruppeprojekt.

 

Kurset handler derfor først og fremmest om at kunne analysere og anvende makroøkonomi på virkelige begivenheder ved i et problemorienteret gruppeprojekt at at analysere en større konkret økonomisk begivenhed eller større makroøkonomisk indgreb.

 

Der er mange forskellige elementer, der er vigtige for forståelsen af konjunktursvingninger, og nogle af disse vil udgøre kernen i det projekt, som der arbejdes med, og som der forelæses i. Alt afhængig af projektets problemstilling kan elementerne f.eks. være:

 

 • AD/AS-modeller. Hvordan forplanter et stød sig i økonomien på kort og mellemlangt sigt? Er der forskel på, om det er efterspørgsels- eller udbudsstød?

 • Centralbankens troværdighed.Hvordan skaber centralbanken troværdighed om dens pengepolitik? Hvorfor fører finansministeren ikke pengepolitik, men overlader den i stedet til centralbanken? Hvad skal centralbanken lægge vægt på, når den fører pengepolitik? Inflation og/eller beskæftigelse?

 • Forventningsdannelse. Hvilken information anvender økonomiens aktører, når de danner forventninger om fremtidige variable? Tager aktørerne højde for viden om fremtiden eller skuer de kun bagud

 • Valutakursdannelse og spekulative angreb på en valuta. Afspejler valutakursen fundamentale økonomiske forhold? Hvilken rolle spiller et lands/centralbanks størrelse af valutareserver? Hvilken rolle spiller markedets forventninger? Er der forskel på muligheden for at føre økonomisk politik alt afhængig af, om der er faste eller flydende kurser?

 • Arbejdsmarkedet. Hvorfor opstår arbejdsløshed? Hvilken rolle spiller fagforeningerne? Er der tilfælde, hvor det kan være optimalt for virksomhederne at aflønne over værdien af marginalproduktet af arbejdskraft?

 • Phillips-kurven. Er der en systematisk sammenhæng mellem arbejdsløshed og inflation? Hvis der er, er det så noget, der kan udnyttes i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik?

 

Målbeskrivelser

Viden:

 • beskrive sammenhængen mellem centrale makroøkonomiske variable som BNP, forbrug, investeringer, priser, løn, rente og valutakurs på kort og mellemlangt sigt

 • beskrive centrale problemstillinger af betydning for den makroøkonomiske udvikling i en højtudviklet økonomi som f.eks. den danske på kort og mellemlangt sigt

 • identificere relevante økonomiske politikker med henblik på håndtering af disse problemstillinger

 • beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faser


Færdigheder:

Alt afhængig af projektets indhold, vil den studerende kunne:

 • analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt og betydningen af forventningsdannelsen for disse effekter.

 • analysere matematisk og grafisk effekterne af økonomisk politik på kort og mellemlangt sigt og betydningen af centralbankens troværdighed og uafhængighed for disse effekter.

 • analysere matematisk og grafisk forskellige modeller for spekulative angreb på en valuta

 • forklare resultaterne og relatere dem til de antagelser der ligger til grund for analysen

 • anvende principperne om opbygningen af en rapport  

 • håndtere litteraturhenvisninger korrekt.

 

Kompetencer:

 • diskutere de forudsætninger og antagelser der ligger til grund for de makroøkonomiske modeller, der er arbejdet med på kurset

 • reflektere over den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger

 • evaluere økonomisk-politiske tiltag i Danmark og andre højtudviklede økonomier

 • igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en makroøkonomisk problemstilling.

 

Det præcise undervisningsmateriale annonceres på Absalon ved kursets begyndelse. Der er ikke knyttet nogen gennemgående lærebog til kurset.

 

Der kunne blive anvendt kapitler fra lærebøger som f.eks. Heijdra: Foundations of Modern Macroeconomics eller Birch Sørensen and Whitta-Jacobsen: Introducing Advanced Macroeconomics.

 

Der kan også forekomme rapporter fra f.eks. De Økonomiske Råd (Vismandsrapporter) eller Danmarks Nationalbank. Desuden kan der være forskellige artikler fra akademiske tidsskrifter.

Det er absolut en forudsætning, at man har været igennem Samfundsøkonomi eller tilsvarende og Mikroøkonomi eller tilsvarende, da kurset bygger videre på disse to fag, og kombinerer mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Man skal desuden også have haft Matematik og databehandling eller tilsvarende.
Undervisningen består af fire dele:
1) Et begrænset antal forelæsninger
2) Studerendes problemorienterede og gruppebaserede projektarbejde.
3) Vejledning af grupperne, herunder feedback.
4) Peer feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 51
 • Projektarbejde
 • 126
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2½ times hjemmeopgave i eksamensugen
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige aflevering tager udgangspunkt i kursets kompetencemål, og den vil kunne besvares primært med udgangspunkt i projektrapporten (se indstillingskrav) og den personlige refleksion over processen.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i afsluttende seminar og opponering.

Der skal afleveres og godkendes en gruppebaseret projektrapport (maks. 25 sider).

Der skal afleveres en personlig refleksion over gruppearbejdet (maks. 1 side)

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
en intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, ændres eksamen til mundtlig reeksamen på 25 minutter med udgangspunkt i projektrapporten (se indstillingskrav) og det personlige reflektionsnotat. Ingen tid til forberedelse. Ingen hjælpemidler.

 

Hvis den studerende ikke opfylder indstillingskravet: 

 • den studerende skal én uge inden reeksamen have afleveret og godkendt en individuelt udarbejdet projektrapport  (maks. 25 sider). Når den studerende tilmelder sig reeksamen, skal han/hun kontakte den kursusansvarlige, der udleverer emne for projektrapporten
 • Mundtlig eksamen uden forberedelse i 35 - 40 minutter. Den mundtlige eksamen fungerer som et forsvar af den individuelle  projektrapport og indeholder derudover spørgsmål bredt i pensum.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen