NGEB12003U Grundlæggende geografiske informations systemer & kartografi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Basic Geographical Information Systems & Cartography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, digitale geodata og hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger (digitale kort).

På kurset undervises der i en række forskellige generiske GIS-værktøjer til brug for rumlig analyse.

Kurset giver desuden en indføring i kortlægnings historie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Målbeskrivelser

Viden om:
 

 • GIS software - ArcGIS
 • Digitale geodata
 • Lagring af geodata - databaser, geodatabaser
 • Datamodeller til repræsentation af "verden"
 • Vektor GIS
 • Raster GIS
 • Rumlig analyse i GIS
 • Projektioner
 • Georeferering
 • Koordinatsystemer
 • Tematisk kartografi
 • Kartografiske grundbegreber
 • Formidling af digitale kort


Færdigheder i at:

 • Anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • Definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende digitale geodata i forskellige skalaer.
 • Anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • Anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • Anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.


Kompetencer til at:

 

 • Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområde

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 114
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives i undervisningen feedback og peerfeedback på afleveringsopgaver mhp at forbedringer af efterfølgende afleveringer.

Der gives kollektiv feedback på digitale test mhp en fornyet gennemgang af problematiske begreber og analyser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres ugen inden eksamen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende har følgende muligheder:

Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave.

Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.