NGEB10003U Grundlæggende geologiske processer og materialer (ProMat)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Basic Geological Processes and Products (ProMat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til en overordnet vifte af geologiske discipliner og deres samspil. Kurset fungerer som en introduktion og basis for de efterfølgende blokke på første studieår.

I løbet af kurset vil den pladetektoniske teori blive introduceret, sammen med vigtige mineraler og deres kemi og karakteristika. Den pladetektoniske ramme anvendes til at introducere de vigtigste vulkanske, sedimentære og metamorfe bjergarter og de geologiske processer, der danner dem. Brugen af basale geologiske principper og fossiler til at bestemme relative aldre vil blive indført, og de studerende vil blive introduceret til geologisk tid og livets udvikling på Jorden.

Kurset består af en 3 dages ekskursion til Bornholm for at introducere begreber og observationer, der behandles i kurset. Efterfølgende anvendes formelle forelæsninger og 'hands-on' praktiske øvelser, hvor de studerende vil lære de grundlæggende elementer i at identificere, beskrive og navngive bjergarter.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Pladetektonisk teori, Jordens historie og opbygning
 • Mineraler, deres kemi, egenskaber og identifikation
 • Almindelige magmatiske, sedimentære og metamorfe bjergarter, deres klassifikation, karakteristika og dannelse
 • Skærende relationer og relativ geologisk tid
 • Den geologisk tidskala
 • Livets udvikling og biostratigrafi
 • Mest almindelige sedimentologiske aflejringsmiljøer og aflejringsprocesser


Færdigheder:

 • At udføre de mest basale geologiske observationer i felten samt at registrere disse på en hensigtsmæssig måde;
 • At genkende, beskrive og klassificere almindelige geologiske materialer i felten og i laboratoriet;
 • At genkende, beskrive og klassificere de mest almindelige bjergartsdannende mineraler i felten og i laboratoriet og have kendskab til deres kemiske formel;
 • At genkende, beskrive og klassificere de mest almindelige krystalline og sedimentære bjergarter i felten og i laboratoriet;
 • At have opnået kendskab til den dynamiske Jord set i pladetektonisk ramme samt de dertil relaterede processer og materialer.
 • At have en fornemmelse af jordens æra, perioder og udvikling.
 • At gøre rede for den pladetektoniske teori og Jordens struktur, opbygning og generelle geologiske udvikling;
 • At gøre rede for grundlæggende geologisk terminologi, relevante faglige udtryk, teorier og principper;
 • Anvende skærende relationer og det relative tidsbegreb til at tolke og udrede dannelseshistorien af simple geologiske profiler
   

Kompetencer:

 • At placere, tolke og sammenligne krystalline bjergarter i forhold til bjergartskredsløbet og overordnede pladetektoniske miljøer;
 • At placere, tolke og sammenligne sedimentære bjergarter i relation til modenhed og energi kontinuummet og overordnede sedimentære makromiljøer;
 • At forklare udviklingshistorien af et givent simpelt geologisk profil på basis af skærende relationer og fundamentale geologiske principper;
 • At anvende det relative geologiske tidsbegreb og forklare principperne, der indgår i relativ og absolut geologisk alder;
 • At gøre rede for forekomsten og dannelsen af fossiler;
 • At placere geologiske æra og perioder relativt i forhold til hinanden.
 • At redegøre for jordens biologiske og kemiske udvikling
 • At formidle egne observationer ved anvendelse af korrekt geologisk terminologi.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 3-dages ekskursion til Bornholm. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 121
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.