NGEA09034U Naturgeografisk feltkursus (NGfelt)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Physical Geography Field Course (NGfelt)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i basale naturgeografiske feltmetoder i teori og praksis, med henblik på selvstændigt at forberede et mindre projekt, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne. Ved kursets afslutning bør den studerende være i stand til at anvende forskellige relevante kvalitative og kvantitative naturgeografiske undersøgelsesmetoder og -teknikker. Der lægges vægt på, at den studerende er i stand til at vurdere deres forskellige anvendelsesmuligheder, samt fordele og ulemper ved forskellige metoder. Praktisk erfaring opnås igennem et mindre projekt, der inkluderer indsamling, analyse og præsentation af kvalitative og/eller kvantitative data, indenfor et selvvalgt emne. Undervisningen er inddelt i tre perioder - en forberedelsesfase der indeholder en række introducerende forelæsninger (kursusuge 1-3), et feltkursus på 7 dage samt en afrapporterings/databearbejdningsfase i ugen efter feltkurset. Kurset foregår ved Skalling-Laboratoriet, Ho, Sydvestjylland.

Målbeskrivelser

Viden:

Praktisk naturgeografisk feltteknik, introduktion til en række instrumenter og målemetoder indenfor klimatologi, hydrologi og jordbundslære og areal- og topografisk opmåling. Vadehavsområdets morfologi og genese, databehandling i GIS, statistisk behandling af feltdata, design, udførelse og præsentation af et mindre projektarbejde.

Færdigheder:
 

 • udvælge og anvende forskellige opmålingsmetoder.
 • udføre opmåling og vurdere præcisionen af data.
 • behandle data i GIS.
 • udvælge og anvende feltmetoder indenfor bl.a. jordbundslære, hydrometri, klimatologi, geomorfologi og sedimenttransport
 • redegøre for Sydvestjyllands og vadehavsområdets landskabsmorfologi og genese


Kompetencer:

 • designe og udføre simple projekter byggende på indsamling af feltdata.
 • vurdere fordele, ulemper og usikkerhed ved metoder og instrumenter, der anvendes.
 • præsentere og diskutere resultater og konklusioner af feltundersøgelser, både skiftligt og mundligt.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, et 7-dags feltkursus og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 18
 • Ekskursioner
 • 96
 • Vejledning
 • 84
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.