NGEA06026U Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Joint Interdisciplinary Course in Urban Planning

Uddannelse
MSc Programme in Geography & Geoinformatics
MSc Programme in Landscape Architechture
Kursusindhold

På LFB er udgangspunktet at de studerende gennem projektarbejdet får mulighed for at arbejde med en aktuel byplanfaglig problemstilling, gerne i samarbejde med lokale aktører og myndigheder. Dette stiller krav til såvel den konkrete faglige indgangsvinkel som den mere kreative og idéudviklende tilgang til emnet som kan opnås i et tværfagligt forum. For eksempel kan det tænkes at man ud fra det valgte tema og lokalitet arbejder med spørgsmål som: Hvordan fornyer man nedslidte byområder med fysiske, sociale og trafikale problemer? Hvordan arbejder man teoretisk og kreativt med at identificere et områdes udviklingspotentiale? I projektarbejdet er udfordringen for de studerende at komme med nye forslag til de identificerede problemstillinger. Forslag, som henter inspiration i de studerendes forskellige fagligheder, og som evner at favne centrale problemstillinger i området.

Målbeskrivelser

Viden:

Planlægningens redskaber, helhedsorienteret planlægning, strategiforslag, udarbejdelse af planforslag, tværfagligt samarbejde, sociale, kulturelle og økonomiske forandringsprocesser i byudviklingen, inddragelse af eksterne ressourcer, projektarbejde, udvikling af planfaglige kompetencer.

Færdigheder:

redegøre for byplanlægningens historie, dens rammer, virkemidler og i aktuelle debatter

lede og arbejde med fælles forståelse og fælles løsning af byplanfaglige
opgaver
 
opstille og strukture komplekse byplanopgaver
 

Kompetencer:

udarbejde og formidle helhedsorienterede plan- og løsningsforslag i forhold til konkrete byplanmæssige problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon.

bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik eller tilsvarende.
Undervisningen foregår ved øvelser kombineret med ad hoc forelæsninger og en 3-dages ekskursion. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Husk også at tilmelde dig direkte hos kursusleder på lfb@geo.ku.dk. Der gives besked om optagelse på LFB primo august.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 272
  • Projektarbejde
  • 70
  • Teoretiske øvelser
  • 70
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.