NGEA05050U Strukturgeologi (struktur)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Structural Geology (struktur)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Beskrivelse af sprækker, forkastninger, folder, fabrics mv. i håndstykker og på geologiske kort. Introduktion til stress, strain. Stereografisk projektion. Strukturel analyse af geologisk lagserier i bassiner og bjergkæder.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Beskrivelse af sprækker, forkastninger, folder, fabrics mv. i håndstykker og på geologiske kort
 • Introduktion til stress og strain
 • Stereografisk projektion
 • Strukturel analyse af geologisk lagserier i bassiner og bjergkæder


Færdigheder:

 • grundlæggende forståelse for strukturerne i jordskorpens overordnede tektoniske miljøer
 • grundlæggende kendskab til strukturelementer og deformationsanalyse til beskrivelse af sedimentære bassiner og bjergkæder
 • beskrivelse og analyse af geologiske kort og konstruktion af et geologisk profil som grundlag for at redegøre for et områdes dynamiske udvikling
 • beskrivelse af den geologiske opbygning af et område baseret på analyse af et migreret reflektionsseismisk profil
 • beskrivelse af grundtrækkene af Europas geologiske opbygning.


Kompetencer:

 • gennemføre en strukturel analyse, der resulterer i en beskrivelse af et områdes opbygning og udvikling. Man skal derfor kunne beskrive og klassificere strukturelementer i håndstykke, på geologiske kort og profiler, og på reflektionsseimiske linier
 • kendskab til tektonisk deformation udtrykt ved kraft, stress, strain og rheologi
 • redegøre for lags tykkelse og deres rumlige orientering (strygning/hældning, strukturkurver), lags stratigrafiske/​aldersmæssige relationer (konkordans, diskordans, hiatus, onlap, downlap, truncation, sedimentære og intrusive kontakter)
 • identificere synklinaler og antiklinaler og foldeaksernes retning/dyk
 • klassificere forkastninger og beskrive deres bevægelse (hangingwall/footwall block, net-slip, strike-slip, dip-slip, heave, throw) og lagenes forskydning (vertikal, stratigrafisk)
 • kombinere strukturelementer og -begreber til beskrivelse og løsning af strukturgeologiske problemstillinger på geologiske kort og profiler, og på reflektionsseismiske linier
 • beskrive forkastninger og folder og analysere deres bevægelse
 • redegøre for grundlæggende strukturer i bassiner og orogene miljøer
 • analysere og beskrive et geologisk kort og konstruere et profil
 • beskrive grundtræk af Europas geologiske opbygning.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.