NGEA04084U Kystprocesser & -morfologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Coastal Processes & Coastal Morphology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion i samspillet mellem dynamiske processer (bølger og strømme), sedimenttransport og geomorfologi i det kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En gennemgående del af kurset udgøres af morfodynamiske modeller, som beskriver morfologiske ændringer som respons på ændringer i de dominerende processer. Sådanne procesændringer kan afstedkommes af eksterne påvirkninger, såsom klimaændringer (havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet) samt menneskelig indgriben. Endelig vil kystbeskyttelsesmetoder til modvirkning af konsekvenser af klimaændringer blive diskuteret. 

Der vil blive afholdt en dagsekskursion til feltlokaliteter langs Nordsjællands Kyst hvor bl.a. effekter af forskellige typer kystsikring vil blive demonstreret.  

Målbeskrivelser

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsændringer, kysterosion, kystforvaltning og -beskyttelse.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
 • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
 • Forstå virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
 • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
 • Redegøre for morfodynamiske sammenhænge i kystzonen
 • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
 • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
 • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.
   

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Lærebog: Masselink, Hughes & Knight: Introduction to Coastal Processes and Geomorphology. Hodder Education, 2nd edition 2011.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved forelæsninger/​øvelser og en 1-dags ekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 163
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Ekskursioner
 • 8
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback fra lærer og medstuderende i forbindelse med skriftlige øvelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.