NGEA04084U Kystprocesser & -morfologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Coastal Processes & Coastal Morphology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion i samspillet mellem dynamiske processer (bølger, strømme, havspejlsændringer, tidevand), sedimenttransport og geomorfologi i det kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En gennemgående del af kurset udgøres af konceptuelle morfodynamiske modeller, som beskriver morfologiske ændringer som respons på ændringer i de dominerende processer. Procesændringer afstedkommes typisk af eksterne påvirkninger, såsom klimaændringer (havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet) samt menneskelig indgriben. Endelig vil kystbeskyttelsesmetoder til modvirkning af konsekvenser af klimaændringer blive gennemgået og diskuteret. 

Der vil blive afholdt en dagsekskursion til feltlokaliteter langs Nordsjællands kyst hvor bl.a. effekter af forskellige typer kystsikring og deres effekt vil blive demonstreret. Projekt Nordkystens Fremtid vil blive diskuteret.  

Målbeskrivelser

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsændringer, kysterosion, kystforvaltning og -beskyttelse.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
 • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
 • Forstå virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
 • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
 • Redegøre for morfodynamiske sammenhænge i kystzonen
 • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
 • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
 • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.
   

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Pensum: Masselink, Hughes & Knight: Introduction to Coastal Processes and Geomorphology. Hodder Education, 2nd edition 2011.

samt udvalgte tidsskriftartikler.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Ekskursioner
 • 12
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback fra lærer og medstuderende i forbindelse med skriftlige øvelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.