NGEA04077U Fødevarernes globale geografi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

The Global Geography of Food

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i den globale produktion og fordeling af fødevarer med fokus på regionale, agro-økologiske, miljømæssige, teknologiske og økonomiske aspekter af verdens fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. Tekniske og organisatoriske aspekter af produktion og handel med fødevarer introduceres, herunder forskellige former for styring og koordinering i globale værdikæder. På kurset diskuteres fordele og ulemper ved forskellige teknologier, international fødevarehandel, scenarier for produktion og forbrug af fødevarer, samt bæredygtig udvikling inden for fødevaresektoren.

Målbeskrivelser

Viden:

Fødevareproduktion og -fordeling, fødevaresikkerhed, fødevaresuverænitet, global/regional udvikling i fødevareproduktion (herunder agroøkologiske, teknologiske og økonomiske forhold), forarbejdning og handel med fødevarer, fødevarestandarder og kvalitetskrav i globale værdikæder, fordele og ulemper ved teknologisk udvikling (f.eks. genmodificerede (GMO) afgrøder), husdyrproduktion, økologi, bæredygtig fødevareproduktion, miljøeffekter af fødevareproduktionen og fremtidige udfordringer for bæredygtig fødevareproduktion og -fordeling.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for relevante teorier og begreber til at belyse fødevarernes globale geografi.
 • Beskrive og klassificere de vigtigste fødevareafgrøder og husdyr, deres globale fordeling, dyrkningsbetingelser, deres betydning for den globale fødevareforsyning og placering i den globale fødevarehandel.
 • Kortlægge de vigtigste aktører og reguleringsordninger i globale værdikæder for fødevarer.
 • Indsamle, behandle og formidle digitale data fra FAOSTAT.

 

Kompetencer:

 • Analysere og diskutere den globale fødevareforsyning og -fordeling ud fra teoretiske og empiriske analyser.
 • Vurdere fødevareforsyningens udvikling og de processer, der kendetegner overgangen fra subsistensproduktion til markeds- og industrielt orienteret fødevareproduktion.
 • Analysere og diskutere potentialer og begrænsninger ved teknologisk udvikling i fødevareproduktionen, herunder bl.a. brug af GMO og økologisk jordbrug.
 • Vurdere udfordringer og potentialer i fremtidens fødevareproduktion og -distribution.

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Ekskursioner
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave er en 30 timers tag-med-hjem-opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.