NGEA04058U Økonomisk geografi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Economic Geography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i økonomisk geografis historie og de forskellige forklaringsmodeller der dominerer nutidig by og regional udvikling. Kurset tager udgangspunkt i de dominerende lokaliseringsteorier og diskuterer med afsæt i disse produktionens rumlige lokalisering og hvordan denne påvirkes af innovation og teknologisk udvikling.

På kurset diskuteres også erhvervs- og arbejdskraftens geografi og deres relation til lokal og regional udvikling på den ene side, og globale økonomiske strømninger på den anden.

Målbeskrivelser

Viden:

Produktionens rumlige organisering, lokaliseringsteori, konkurrenceevne, erhvervsgeografi, innovation, arbejdskraft, teknologisk udvikling, by- og regionaludvikling, regulering, socio-økonomiske netværk samt globale økonomiske strømme.
 

Færdigheder:

 • Redegøre for den økonomiske geografis genstandsfelter og grundlæggende forskningstraditioner, og deres anvendelighed i analysen og centrale økonomisk geografiske emner.

 • Forklare, hvordan overordnede mønstre og sammenhænge i verdens økonomiske strømme påvirker og er påvirket af sted og rum, samt de væsentlige teorier og begreber, der knytter sig til dette, for derigennem at kunne analysere, diskutere og vurdere forskellige teoretiske forklaringer.

 • Redegøre for sammenhængen mellem økonomi og politik, herunder betydning af regulering.

 • Redegøre for arbejdskraftens betydning for den geografiske koncentration af økonomisk aktivitet.

 • Forklare forskelle og uligheder i den øgede tendens til regionalisering, herunder nationalstatens økonomiske og politiske rolle.

 

Kompetencer:

Analysere og kritisk vurdere produktions rumlige organisation og reguleringen af økonomiske forhold ud fra centrale økonomiske geografiske teorier og metoder, samt at kunne argumentere for specifikke økonomisk geografiske tilgange på et videnskabeligt niveau.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
Den skriftlige opgave er en 30 timers tag-med-hjem-opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.