NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Natural Resource Management and Integrated Coastal Zone Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsmæssige aspekter af kystzonen med henblik på analyse og varetagelse af kystrelaterede forvaltningsopgaver.

Målbeskrivelser

Viden:

Forvaltningslove og -principper, kystdannende processer, vandstandsændringer, sedimentbudgetter, interessekonflikter omkring kystzonen, selve kysten og baglandet, kysten som natur, rekreativt- og erhvervsområde, regulering, casestudier.

Færdigheder:

 • redegøre for hvilke autoriteter (kommune, region, stat og EU) der har ansvar for kystzoneforvaltning.
 • redegøre for principperne og udføre en naturmæssig analyse af et kystområde.
 • redegøre for teorier om kystzone forvaltning.
 • vurdere effekten af forskellige scenarios for ændringer i kystzonen samt fordele og ulemper ved de forskellige tiltag.
 • redegøre for konkrete eksempler på kystzoneforvaltning i Danmark, EU og tropiske områder.


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med kystzoneforvaltning.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der er flere opgave som men kan aflever i kursusforløb. Her får men skriftlig og mundlig feedback på (løbende feedback i undervisningsforløbet).

Øvelsestimerne inkluderer modelopgaver. Her får man direkte feedback (mundtlig).

Den endelige skriftlige opgave starter allerede i undervisningstimerne. Emnet og indholdet bliver individuel og diskuteret i små grupper.

Efter den mundtlige eksamen får man mundtlig feedback på den skriftlige opgave.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.