NFYB16004U Stjerner og planeter (Astro2)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Stars and Planets (Astro2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

 
Kursusindhold

Forståelse af de grundlæggende fysiske egenskaber og processer, der bestemmer stjerner og planeters opbygning og udvikling. Kendskab til hhv. planeters og stjerners opbygning som funktion af deres masse, radius og kemiske sammensætning. Kvalitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og modelberegninger. Anvendelse heraf i litteraturstudier indenfor emnet og i bredere astrofysiske sammenhænge.

 • Det interstellare medium og stjernedannelse.
 • Protoplanetare skiver omkring nydannede stjerner.
 • Planeter omkring andre stjerner.
 • Stjerners struktur.
 • Stjerners udvikling.
Målbeskrivelser

Viden

Den studerende opnår en forståelse af planeter og stjerners fysik, samt hvilke fysiske egenskaber der bestemmer deres observerbare egenskaber. Indsigten i de fysiske principper der dominerer planeter og stjerners udvikling, samt kendskab til hvordan simple udviklingsmodeller kan benyttes til fortolkning af observationer.

 

Færdigheder
Kurset tilsigter at den studerende efter bestået kursus

 • kan redegøre for strukturen og de fysiske betingelser i ISM;
 • har kendskab til strukturen og dynamikken i protoplanetare skiver og deres forbindelse til planetdannelse;
 • kan opskrive de metoder, der bruges i dag for eftersøgningen af exoplaneter og demonstrere en forståelse af hvilke tekniske begrænsninger, metoderne lægger på, hvilke planeter man finder;
 • har indsigt i grundligningerne for stjerners struktur;
 • har kendskab til og fysisk forståelse af struktur og udvikling stjerner i hovedseriefasen;
 • har indsigt i struktur og udvikling efter hovedserien til med slutstadiet for stjerner med forskellig masse;
 • har et fysisk funderet kendskab til grundstofdannelse i stjerner ved fusionsprocesser og opbygning af tunge grundstoffer ved r- og s-processer;
 • har overordnet kendskab til stellare observationer og overbevisende kvantitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og teoretiske modeller.

 

Kompetencer
Den studerende vil opnå

 • evnen til kritisk tolkning af videnskabelige oversigtsartikler indenfor emnet;
 • evnen til at anvende viden om planet- og stjernedannelse, samt stjernernes struktur og udvikling i andre væsentlige områder i astrofysikken.

Oplyses via kursets websider på Absalon

Kurset forudsætter viden om termodynamik, matematik, mekanik, elektromagnetisme og indledende astronomi svarende til hvad der opnås på første år og første blok af andet år af bacheloruddannelsen i fysik.
Forelæsninger, øvelser og diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter (ingen forberedelse)
Prøveformsdetaljer
Den studerende vil mindst 3 uger inden eksamen have adgang til en liste med eksamensspørgsmål. Til selve eksamen vil den studerende skulle trække et af spørgsmålene og uden forberedelse, fremlægge problemstillingen, efterfulgt at spørgsmål fra eksaminator og intern medbedømmer til uddybning af eksamensspørgsmålet og resten af pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå op til mundtlig eksamen at mindst 2/3 af opgaverne i de 7 ugentlige opgavesæt er godkendt. Hvis en opgave ikke er godkendt kan den genafleveres indtil mandag i uge 8 af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ingen hjælpemidler i forbindelse med den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Der vil være mulighed for at genaflevere ikke godkendte hjemmeopgaver frem til 2 uger før den mundtlige reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser