NFYB14030U Fødevarefysik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Food Physics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

I kurset gennemgås grundlæggende teori for mekanik, hydromekanik, termodynamik og elektromagnetisk stråling. Der vises relevante anvendelser inden for disse hovedområder.

Mekanikdelen introducerer generelle begreber som kraft, bevægelsesmængde, kraftmoment, energi og effekt samt anvendelser inden for stoffers elasticitet (træk/tryk, bøjning, drejning) og bevægelse, herunder rotation.

Hydrodynamikdelen beskriver viskøse væskers og gassers strømning samt overfladespænding. Desuden gives der en introduktion til reologi.

Termodynamikken uddyber energi- og temperaturbegreberne og definerer entalpi, entropi og Gibbs' energi samt det kemiske potential. Derudover gennemgås faseovergange og varmetransport.

Elektromagnetisk stråling beskrives i forbindelse med varmetransport.

Målbeskrivelser

Kurset søger at give de studerende en grundlæggende forståelse for nogle af de fysiske love, som optræder senere i løbet af studiet i fødevarevidenskab samt kort introducere anvendelserne af de samme fysiske love i fødevarerelevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt, kan den studerende:

Viden:
Redegøre for grundlæggende fysiske love, principper, begreber og metoder, indenfor de udvalgte emneområder, som er relevante for fødevarevidenskab.

Færdigheder:
Anvende og kombinere definitioner og formler fra de udvalgte emneområder samt udføre enkle beregninger (inkl. enheder).

Kompetencer:
Identificere og analysere fødevarerelevante fysiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Forelæsninger og teoretiske (regne-)øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende mundtlig feedback ved de teoretiske øvelser i det omfang de studerende beder om det.

Der er desuden en prøveeksamen midtvejs i forløbet, hvor de studerende retter, kommenterer og giver karakter til hinandens opgavebesvarelser.

 

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve består af 4 opgaver med hver 4-5 delspørgsmål.
Alle delspørgsmål vægtes ligeligt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis 10 eller færre personer er meldt til reeksamen, vil denne blive afholdt som en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelsestid med alle hjælpemidler undtagen computer.

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse.