NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere (VtFys)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Theory of Science and Ethics for Physics (VtFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset har følgende emneoverskrifter:

 • Klassisk videnskabsfilosofi:Rationalisme og empirisme
  Logisk positivisme
 • Karl Poppers falsifikationsteori
 • Thomas Kuhns teori for videnskabelig udvikling og revolutioner
 • Videnskabssociologi
 • Karakteristikaer ved brug af forklaring, naturlove, eksperimenter, modeller, computersimuleringer og tankeeksperimenter i den videnskabelige erkendelse
 • Debatten om videnskabelig realisme
 • Kvantefilosofi
 • Lidt om universitetets historie. Det moderne universitet som selvejende institution og dets komplekse forhold til staten, erhvervslivet og offentligheden, dets økonomiske afhængighed af tilførte ressourcer og forskningens frihed.
 • Videnskabsetik, herunder videnskabelig redelighed/uredelighed
 • Forholdet mellem fysik og matematik
Målbeskrivelser

Færdigheder
Deltagerne forventes ved afslutning af kurset at kunne:

 • Redegøre for og sammenligne forskellige videnskabsfilosofiske og -sociologiske positioner
 • Anvende dem på eksempler
 • Analysere og diskutere deres konsekvenser for naturvidenskabelig forskning og forskningspolitik og etik
 • Reflektere kritisk over fysikkens faglige indhold og struktur og dets samfundsmæssige funktioner
 • Vurdere etiske konsekvenser af videnskabelige aktiviteter
 • Karakterisere og eksemplificere videnskabelige og ikke videnskabelige fremgangsmåder
 •  Vurdere fysikkens forhold til at andre aktiviteter og forskningsområder

Viden
Forståelse for fysikkens særpræg, styrker og begrænsninger, samt fagets struktur og videnskabsteoretiske status. Forståelse for fysikkens relationer til andre fagområder som f.eks. matematik og teknologi samt fysikkens vekselvirkning med det omgivende samfund.

Kompetencer
Opnåelse af et analytisk begrebsapparat, der giver de studerende mulighed for kritisk og klart at kommunikere og diskutere de teoretiske og etiske problemstillinger, som knytter sig til fysikken, samt forholde sig til fysikken som en del af resten af samfundet.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

Trykt kompendium, kan købes i Polyteknisk Boghandel.

Sekundær litteratur (frivillig at anskaffe): Peter Godfrey-Smith "Theory and Reality - an introduction of the philosophy of science", The University of Chicago Press 2003

Forelæsninger, øvelses- og diskussionstimer
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,3
 • Forberedelse
 • 142,7
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Eksamensspørgsmålene offentliggøres mindst en måned før eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage i eksamen, at man i en gruppe har afholdt og fået godkendt et øvelsesoplæg.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Studerende, der ikke har bestået indstillingskravet til eksamen, skal afholde et nyt øvelsesoplæg inden reeksamen. Kontakt underviseren for at aftale nærmere.

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelser