NFOB15014U Fødevareproduktion, samfund og sundhed

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Food Production, Society and Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over dansk fødevareproduktion og fødevareforskning samtidig med, at de studerende får kendskab til udvalgte råvarer.

Kurset indledes med en introduktion til kurset samt til Institut for Fødevarevidenskab og til Institut for Human Ernæring og Idræt.

Undervisningen veksler mellem plenumforedrag, forelæsninger og gruppearbejde. Plenumforedrag vil holdes af væsentlige levnedsmiddelaktører omhandlende et kursusaktuelt emne f.eks. en dansk råvareproducent, den danske fødevarepolitik, forbrugertrends, bæredygtighed, fødevareforskning og fødevareindustri. Sidstnævnte gøres blandt andet med repræsentanter fra erhvervet (f.eks. udvalgt industri, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Ministeriet for Fødevarer).

Kurset vil indeholde følgende:

 1. Introduktion (kursusoversigt, holdinddeling og introduktion til gruppearbejde)
 2. Råvarer (f.eks. introduktion til dansk mad og ernæring, grundlæggende principper for sensorik og råvarekvalitet samt bæredygtighed – undervisningen vil være balanceret mellem kød-, plante- og mejeriprodukter inklusiv eksempler på råvarernes klimaaftryk)
 3. Fødevarer og sundhed (f.eks. næringsstofanbefalinger, næringsindhold, kostens klimaaftryk)
 4. Ekskursion (delvis studenterbetaling) til den lokale fødevareindustri i en udvalgt egn
 5. Gruppearbejde over bundet emne (litteratursøgning og udarbejdelse af projekt)
Målbeskrivelser

At de studerende forstår forudsætningerne for kvalitet af udvalgte råvarer samt får kendskab til forudsætningerne for den danske fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund.

At de studerende får kendskab til grundlæggende principper for næringsstoffer, udvikling, design og produktion af udvalgte fødevarer i relation til kvalitetsegenskaber som sensorisk, ernæringsmæssig og råvarekvalitet.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have/kunne:

Viden:

 • Overblik over dansk industriel fødevareproduktion og dens samspil med det øvrige samfund
 • Grundlæggende sensoriske metoder og deres anvendelse
 • Kendskab til betydningen af produktionsforhold og fysisk-kemisk struktur for kvaliteten af udvalgte vegetabilske og animalske råvarer, herunder deres klimaaftryk
 • Kendskab til fødevareingredienser, næringsstoffer og ernæring

 

Færdigheder:

Gennemføre et teoretisk funderet gruppearbejde i samarbejde med medstuderende herunder:

 • Indsamle tilgængelig viden/litteratur om grundlæggende problemstillinger inden for fødevareområdet
 • Formidle denne viden på en videnskabelig korrekt måde

 

Kompetencer:

 • Evne til at bedømme og vurdere variation i kvaliteten af udvalgte råvarer forårsaget af genetisk oprindelse, produktionsforhold, behandling og/eller opbevaring
 • Evne til at bedømme og vurdere basale fødevareingredienser samt næringsindhold
 • Samarbejde med medstuderende om afrapportering af sensoriske forsøg og gruppearbejde

 

Se Absalon for kursuslitteratur

Kurset vil indeholde en blanding af plenumforelæsninger, gruppearbejde, litteratursøgning og ekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 72
 • Ekskursioner
 • 15
 • Projektarbejde
 • 52
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Den skriftlige aflevering er et teoretisk projekt om et givent emne. Projektet udarbejdes i grupper og der indgår peer-feedback til andre projektgrupper.
Den skriftlige prøve er en multiple choice eksamen.
Skriftlig aflevering (projekt) tæller 40% og multiple choice tæller 60% i den samlede eksamenskarakter, og begge dele skal bestås.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal aflevere en projektrapport udarbejdet i en gruppe. Projektemnet bliver tildelt ved kursusstart. Den studerende skal desuden deltage i peer-review og præsentation af projektet. Procedure og datoer for peer-review og præsentation oplyses ved kursusstart

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Multiple choice delen er uden hjælpemidler.

Projektdelen laves udfra litteratur i løbet af kurset.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den skriftlige aflevering (projekt) ikke er bestået, skal den afleveres senest 2 uger inden reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen