NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Fundamentals of the Didatics of Science and Mathematics (DidG)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i kemi

Bacheloruddannelsen i matematik

Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Kandidatuddannelsen i fysik med sidefag

Kursusindhold

For at opnå undervisningskompetence i de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen er der krav om kompetencer i fagdidaktik. Kurset opfylder kravet om fagdidaktik, og gymnasieundervisning bruges derfor som gennemgående eksempel. Kurset giver desuden en generel indføring i matematik- og naturfagsdidaktik, som er anvendelig på alle uddannelsestrin.

Kurset er opbygget omkring 5 temaer:

 • Begrundelser og læreplaner
 • Teorier om læring og undervisning
 • Faglige analyser
 • Arbejdsformer, herunder praktisk arbejde (laboratorie/feltarbejde)
 • Evaluering
Målbeskrivelser

Viden:
Du vil opnå viden om fagdidaktisk litteratur, begreber og metoder som angivet under undervisningsmaterialer.


Færdigheder:
Du vil udvikle færdigheder der gør, at du kan anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk og fagdidaktisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Kompetencer:

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

 • Analysere begrundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning.
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale.
 • Skitsere korte undervisningsforløb, den studerende skal specielt kunne: designe, undervise i og analysere konkrete elevaktiviteter samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.
 • Analysere, vurdere og fremme faglig deltagelse.

Hvis du vil orientere dig i den type materiale som vi anvender på kurset kan du kigge i:

 • Carl Winsløw: Didaktiske Elementer og Jens Dolin m. fl.: Gymnasiepædagogik, en grundbog.

For aktuelt kursusmateriale, se Absalon.

Bestået kurser på mindst bachelorniveau svarende til mindst 60 ECTS
Ca. 8 timers øvelser samt 2 timers efterlæsning pr. uge
Deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) må påregnes. Kurset kan derfor ikke tages udelukkende som langdistancekursus, og studerende, som har vanskeligt ved at leve op til dette krav, skal kontakte kursusansvarlig inden tilmelding for at høre om alternative muligheder for deltagelse.

Dette kursus er forudsætning for kurset Advanced Course in Science Teaching, der indgår i sidefagsspecialiseringerne på fysik, kemi, geografi og geoinformatik og biologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig feedback på hver af de 5 temaopgaver, i form af peer review og/eller underviserfeedback på mulige forbedringer i opgaven og fremadrettet.

Mundtlig feedback midtvejs i skriveprocessen og på undervisningsøvelser.

Løbende feedback på de studerendes idéer i arbejdsgrupperne.

Feedback i klassetimer og forelæsninger ved brug af interaktive platforme, fx Socrative

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 30 minutter (30 minutter forberedelsestid)
Prøveformsdetaljer
Prøven har 30 minutters forberedelse. Ved eksamen trækkes én af de fem opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen.

For at deltage i den mundtlige prøve skal de 5 opgaver være afleveret.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for deltagelse i den afsluttende prøve, at den studerende har afleveret 5 opgaver samt deltaget i et til hvert kursus nærmere angivet antal undervisningsgange, hvor de studerende afprøver undervisningsrollen og sætter deres fag i relation til andre fag.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt inden eksamen skal kurset følges igen.

 

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.