NDAK18002U Sundheds-it infrastruktur

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Health Information Infrastructures

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i de komplekse tekniske og organisatoriske problemstillinger, der knytter sig til opbygning og udvikling af health information infrastructures. Kurset fokuserer på samspillet mellem den tekniske systemarkitektur, informations-arkitekturen (herunder klassifikationssystemer og ontologier), den kliniske praksis og de organisatoriske, økonomiske og politiske rammer for anvendelsen og udviklingen af infrastrukturen. Gennem introduktion til forskellige teoretiske perspektiver på health information infrastructures sættes de studerende i stand til at analysere og evaluere eksisterende infrastrukturer ligesom de opnår en grundlæggende forståelse af, hvordan infrastrukturer kan udvikles over tid.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende elementer i health information infrastructures og deres indbyrdes sammenhænge
 • redgøre for hvordan health information infrastructures kan understøtte klinisk praksis, kvalitetssikring, administration og forskning
 • redegøre for hvordan health information infrastructures udvikles over tid

Færdigheder

 • analysere og evaluere opbygningen af konkrete health information infrastructures
 • analysere muligheder og barrierer for videreudvikling af disse infrastrukturer
 • foreslå og vurdere relevante udviklingsstrategier under hensyntagen til de givne økonomiske og politiske rammer

Kompetencer

 • omsætte teoretiske begreber og modeller til selvstændige analyser af konkrete health information infrastructures
Forelæsninger, seminarer, gruppeopgaver, hjemmearbejde, udarbejdelse af portfolio
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 211
 • Forelæsninger
 • 32
 • Øvelser
 • 32
 • I alt
 • 275
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio
En portfolio udgøres af tre skriftlige gruppeopgaver og en individuel skriftlig opgave.

Bedømmelse
Bedømmelsen gives på baggrund af en vægtning af både proces og resultat af portfolio (tre gruppeopgaver + en individuel opgave).

Gruppeopgaver
I løbet af kurset udarbejdes tre gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer.
Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 4-6 studerende.
Gruppeopgaverne afleveres som rapporter af et omfang svarende til 10-15 normalsider.

Portfolio-aflevering til sidst i kurset.
Portfolioen indeholder, udover de tre gruppeopgaver, en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer gruppeopgaverne. Den skriftlige individuelle del har et omfang svarende til min. 5, maks. 10 normalsider.
Den individuelle opgave udleveres til sidst i kurset og afleveres i eksamensperioden. Der gives minimum en uge til opgaven, som afleveres i en portfolio sammen med de tre gruppeopgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Gruppeopgaver fra en ikke bestået eksamen kan genafleveres/genbruges. 

 • Hvis ingen gruppeopgaver mangler, afleveres en ny portfolio med en revideret individuel del. 
 • Hvis en eller to gruppeopgaver mangler, skal den studerende uddybe de manglende centrale temaer i en udvidet portfolio. Den udvidede portfolio har et omfang på min. 20, maks 25 normalsider.
 • Hvis der ingen gruppeopgaver er at genbruge, eller hvis andet aftales med kursusansvarlig, skal den studerende udarbejde en rapport af et omfang på min. 20, maks 25 normalsider. Rapporten skal, efter nærmere aftale med kursusansvarlig, bearbejde centrale teamer beskrevet i gruppeopgaverne og den individuelle opgave. 
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset