NDAB20010U Sundhedsdata og interoperabilitet

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Health Data and Interoperability

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Kursusindhold

Høj kvalitet af sundhedsdata har afgørende betydning for behandlingskvalitet, patientsikkerhed, sammenhæng i patientforløb, afregning, kvalitetssikring og forskning. Vurdering af datakvalitet samt pålidelig udveksling af data på tværs af behandlingsenheder og sektorer kræver anvendelse af fælles datastandarder, terminologier og klassifikationssystemer. I dette kursus behandles følgende emner: Indsamling og kvalitetssikring af sundhedsdata (mht. reliabilitet, validitet, aktualitet og fuldstændighed); forskellige typer af data (fx kvalitative vs kvantitative, ustrukturerede vs strukturerede); termer, koder og klassifikationer; kliniske terminologier og klassifikationssystemer (fx ICD-10, SKS og SNOMED-CT); datastandarder (fx Medcom-standarder og HL7); semantisk interoperabilitet; aggregering af sundhedsdata; patientgenererede data (fx PRO).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de forskellige typer af data, der indsamles og anvendes i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste kliniske terminologier og klassifikationssystemer, der anvendes i sundhedsvæsenet

 • forklare begrebet interoperabilitet og redegøre for de væsentligste datastandarder, der anvendes i sundhedsvæsenet

Færdigheder

 • analysere og evaluere reliabilitet, validitet, aktualitet og fuldstændighed af konkrete typer af sundhedsdata

 • analysere muligheder og barrierer for indsamling og kvalitetssikring af sundhedsdata

 • analysere muligheder og barrierer for øget anvendelse af fælles datastandarder, terminologier og klassifikationssystemer

 • foreslå og vurdere relevante strategier til at forbedre interoperabilitet og datakvalitet i praksis

 

Kompetencer

 • omsætte teoretiske begreber og modeller til selvstændige analyser af datakvalitet, standarder og interoperabilitet
Forelæsninger, seminarer, gruppeopgaver, hjemmearbejde og skriftlige opgaver.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • Studiegrupper
 • 28
 • I alt
 • 269
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelsestid
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamen består af den studerende giver en præsentation (8 min), der sætter pensum i relation til de fire gruppeafleveringer. Efterfølgende vil der blive stillet uddybende spørgsmål, hvor den studerende selv skal kunne reflektere over de anvendte teknologier og metode.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af fire skriftlige obligatoriske gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer er et krav for at gå til eksamen. Grupper kan bestå af 2-5 personer. Gruppeopgaverne har et omfang på maksimalt 10 normalsider.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at benytte AI-værktøjer, men den studerende skal til eksamen selv kunne forklare og forsvare indholdet af de afleverede opgaver, samt sætte i relation til pensum.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kvalificering til reeksamen opnås ved aflevering og godkendelse af 4 opgaver senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset.