NDAB18002U Matematisk analyse og sandsynlighedsteori i datalogi (MASD)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Mathematical Analysis and Probability Theory for Computer Scientists (MASD)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til analyse i en og flere variabler. Kurset giver derudover en introduktion til sandsynlighedsteori.

 

Målbeskrivelser

Viden om

 • Følger og serier.

 • Almindelige matematiske funktioner af en variabel, særlig eksponentialfunktionen.

 • Kontinuitet, grænseværdier, differentiation og integration i en og flere variable.

 • Infinitesimalregningens hovedsætning.

 • Taylors sætning.

 • Optimering i en og flere variable.

 • Almindelige sandsynlighedsfordelinger og deres anvendelser.

 • Elementære principper for sandsynlighedsberegninger.

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og uafhængighed.

 • Stokastiske variable, middelværdi og varians.

 • Forskellige fordelinger, herunder binomialfordelingen.

 

Færdigheder i

 • Udføre numeriske beregninger samt at visualisere funktioner, billeder og beregningsresultater med hjælp af et computerprogram (mest sandsynligt Python).

 • Bevise sætninger og matematiske påstande indenfor analyse og sandsynlighedsteori.

 • Analysere konvergens af følger og serier.

 • Differentiere og integrere almindelige funktioner af en og flere variable analytisk.

 • Differentiere og integrere almindelige funktioner af en og flere variable numerisk ved hjælp af finite differences.

 • Bruge afledte i en og flere variable til dataprocessering og optimering.

 • Løse optimeringsproblemer analytisk og numerisk.

 • Udføre elementære sandsynlighedsberegninger samt foretage almindelige approksimationer eller estimeringer af sandsynligheder.

 • Udføre estimation i simple normalfordelingsmodeller, herunder ét- og to-stikprøveproblemer, både formelmæssigt og vha. et computerprogram.

 

Kompetencer i

 • Løse videnskabelige problemer ved hjælp af analyse, inkluderet analytisk og numerisk løsning af optimeringsproblemer.

 • Oversætte videnskabelige problemstillinger, der involverer usikkerhed eller tilfældighed, til sandsynlighedsteoretiske problemstillinger, som derefter kan analyseres matematisk.

 • Beskrive løsninger af problemer i form af matematiske beviser, beskrivelse af matematiske og statistiske modeller, samt fremstilling af eksperimentelle metoder og resultater i rapportform.

 

Se Absalon, når kurset er sat op.

Lærebøgerne bliver sandsynligvis:

Grundlæggende programmeringserfaring.
Lineær algebra og grundlæggende matematisk metoder (beviser og, især, induktionsbeviser). De matematiske forudsætninger vil f. eks. være dækket af LinAlgDat og DMA eller tilsvarende.
Forelæsninger, øvelser og obligatoriske hjemmeopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Øvelser
 • 109
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives som udgangspunkt skriftlig feedback på de kvalificerende opgaver. 

Derudover kan de studerende få mundtlig feedback og uddybelse på de kvalificerende opgaver til instruktortimerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Der er 5-7 obligatoriske øvelsesopgaver (som kan indeholde programmeringsopgaver), under kurset, og alle foruden én skal beståes for at være kvalificeret til eksamen.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemidler inkluderer de elektroniske udgaver af lærebøgerne, der bruges på kurset. 

Det er tilladt at medbringe egen computer, men udelukkende for at tilgå de elektroniske lærebøger.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen er 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse i kursets indhold. Ingen hjælpemidler tilladt.

Hvis indstillingskravet til eksamen ikke er opfyldt, kan det opfyldes ved at aflevere og få godkendt tilsvarende nye eller reviderede skriftlige opgaver. Afleveringsdeadline er tre uger inden reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.