NDAB11005U Projektkursus: Naturvidenskab og IT (ProjNatIT)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Project course: Science and IT (ProjNatIT)

Uddannelse
Bacheloruddanenlsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold
Kurset vil introducere den studerende til modelerings- og simuelringsprocesser af naturvidenskabelige problemer. Gennem eget projektarbejde opnår de studerende egne erfaringer med at udføre modellering og simulering af et selvvalgt problem. Kurset vil forberede studerende til at kunne arbejde selvstændigt med større modelerings- og simuleringsprojekter i deres fremtidige studie.

Indhold

 • Modelering og simulering af mindre naturvidenskabelige problemer
 • Idealisering af et problem til en ideal model
 • Diskretisering af en ideal model til en numerisk model
 • Implementering af den numeriske model
 • Verificering af den numeriske model
 • Samt validering af simulerings resultater
 
Målbeskrivelser
Kompetencer
 • Anvende en computer simulering/​moderleringsprocess på et naturvidenskabeligt problem
 • Kunne analysere og reflektere over konsekvenser af modeleringsvalg 
 • Bedømme kvaliteten af en modeleringsprocess
Færdigheder
 • Redegøre for alle dele af en computer modelerings- og simulerings process
 • Udarbejde et litteraturstudie
 • Udarbejde en eksperiment plan
 • Opstille gode videnskabelige hypoteser
 • Mundtlig og skriftlig formidling af en modeleringsproces
 • Klassificere naturvidenskabelig litteratur
Viden
 • Naturvidenskabelig litteratur søgning
 • Idealiseringstilgange
 • Verificering og valideringsteknikker
 • Indre/ydre validitet
 • Eksperimenter og hypotheser
Se Absalon når kurset er oprettet.
NumDiff og 2. års specialiseringskurser.
Cirka 5 timers forlæsning/klasse undervisning om ugen. Samt ca. 20 timers selvstændigt projektarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 36
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 130
 • Vejledning
 • 12
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Alle opgaver skal afleveres og godkendes, en godkendt mundtlig aktivitet. Alle aktiviteter vægtes lige.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
30 minutters mundtlig uden forberedelse.
Kriterier for bedømmelse
For at få den højeste karakter 12 skal en studerende:
 • Analysere et naturvidenskabeligt problem og opstille en idealiseret model af problemet
 • Kunne redegøre for konsekvenser af valg gjort i idealiseringsprocessen
 • Kunne diskretisere en ideal model til en numerisk model
 • Kunne redegøre for diskretiseringsfejl samt hvilken betydning disse kan få for en simulering
 • Kunne implementere en numerisk model som et computer program samt fejlteste og afprøve implementeringen
 • Kunne opstille eksperimentplaner med henblik på at verificere om en numerisk model stemmer overens med den ideele model, samt validere hvorvidt simuleringsresultater stemmer overens med det naturvidenskabelige problem der skal løses.
 • Kunne redegøre for den eksperimentale videnskabelige arbejdsmetode. Blandt andet forklare brugen af hypoteser, afhængige/uafhængige parametere indre/ydre validitet etc.
 • Selvstændigt kunne søge videnskabelig litteratur samt evaluere kvaliteten af denne
 • Mundtligt kunne fremstille centrale dele af eget projekt arbejde
 • Strukturere egen læring samt arbejde i grupper
 • Udforme en skriftlig rapport der beskriver alle trin i hele modelerings- og simuleringsprocessen