NDAA06047U  Menneske-datamaskine interaktion (HCI)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Human-Computer Interaction (HCI)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i it og sundhed
Kursusindhold
Kursets formål er at give datalogistuderende en indføring i de centrale begreber og problemstillinger i fagområdet menneske-datamaskine interaktion. Gennem en kombination af forelæsninger og øvelser skal I lære, hvad brugsvenlighed er, hvordan brugsvenlige systemer designes, og hvordan man eksperimentelt kan og bør evaluere brugergrænseflader.

Kurset vedrører interaktion mellem mennesker og interaktive edb-systemer. Denne belyses ved følgende tre hovedområder:
 
(a) Brugsvenlighed: Omfanget som edb-system støtter brugernes arbejde på en for brugerne effektiv og bekvem måde. Herunder behandles vigtigheden af brugsvenligt design, forskellige facetter af brugsvenlighed, teorier for menneske-datamaskine- interaktion, og de særlige udfordringer som er knyttet til design af brugsvenlige interaktive systemer;
 
(b) Design og konstruktion: Planlægningen og den fysiske udformning af  edb-systemer, så de er brugsvenlige. Herunder behandles analyse af brugeres arbejde, fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer, opbygning af brugergrænseflader, brug af visualisering i brugergrænseflader, og datamat-støttet samarbejde;
 
(c) Evaluering af brugergrænseflader: Hvordan edb-systemers brugsvenlighed kan undersøges rigoristisk. Herunder behandles valg af evalueringsteknikker, eksperimentel udførelse af evalueringer, samt fortolkning af evalueringsresultater.
 
Alle tre emner vil blive behandlet både ud fra kursuslitteraturen og ved praktiske øvelser.
Målbeskrivelser
Ved kursets afslutning har den studerende opnået følgende:

Viden:

o Grundlæggende viden om gængs teori for menneske-datamaskine-interaktion på IT-systemer forstået i bredeste forstand.

o Viden om teori og praksis bag evalueringsformer for brugsvenlige IT-systemer generelt.
 
o Basal viden om interaktionsformer i menneske-maskininteraktion og de bagvedliggende psykologiske principper.


Færdigheder:

o Evne at designe og re-designe brugsvenlige edb-systemer og evaluere samme under anvendelse af heuristisk evaluering, usability test og øvrige, udvalgte, klassiske evalueringsmetoder.

o Evne til at planlægge og udføre rigoristiske evalueringer af brugsvenlighed af IT-systemer. Herunder eksperimental udførelse og fortolkning af resultater under anvendelse af førnævnte evalueringsmetoder.


Kompetencer:

o Planlægge og udføre design og re-design af IT-systemer under anvendelse af brugsvenlighedsprincipper.

o Planlægge og udføre design og re-design af IT-systemer med feedback fra eksperimentelle tests for brugsvenlighed.

o Formidling og kommunikation af kriterier for brugsvenlighed og af resultater af tests for samme under design eller evaluering af IT-systemer.
Se Absalon når kurset er oprettet.
1. år på enten bacheloruddannelsen i datalogi, bacheloruddannelsen i IT & sundhed, eller tilsvarende.
Forelæsninger og klasseøvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 142
  • Forelæsninger
  • 32
  • Praktiske øvelser
  • 32
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen at et af den kursusansvarlige fastsat antal obligatoriske gruppeopgaver er blevet godkendt. Aflevering sker i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bemærk: Computere er tilladt hjælpemiddel , ligeså internetadgang. Dog ingen kommunikation med øvrige personer.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Hvis færre end 10 tilmeldte, ændres reeksamensformen til 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelser.