NDAA04032U  Datalogiens videnskabsteori (VtDat)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Theory of Science for Computer Science (VtDat)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Overblik over og karakterisering af det datalogiske fagområde. Indblik i og karakterisering af de tre videnskabelige tilgange – den formelle videnskabelige tilgang, den eksperimenterende videnskabelige tilgang og den kvalitative videnskabelige tilgang. Computeren som fysisk maskine og matematisk model, herunder beregnelighed. Modellering og simulering af fysiske systemer. Belysning af samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer i forbindelse med brug af it-systemer.

Målbeskrivelser

Viden:
- kan redegøre for datalogi og it-fagenes placering i forhold til andre fag,
- kan redegøre for de tre videnskabelige tilgange: den formelle tilgang, den eksperimentelle tilgang og den kvalitative tilgang,
- kan give et overblik over matematiske modeller for computere, deres muligheder og begrænsninger, samt relatere disse til fysiske computere,
- kan redegøre for muligheder og begrænsninger ved modellering og simulering af fysiske systemer.

Kompetencer:
- kan fremføre argumenter i forhold til samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer, der er knyttet til en konkret brug af et it-system.

Færdigheder:
- kan udtrykke sig i kort skriftlig form mht. ovenstående.

Se Absalon når kurset er oprettet.

Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi / IT.
Forelæsninger, øvelser og seminarer.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Karakteren fastsættes på baggrund af 3 individuelle ugeopgaver, der hver vægter med 1/3.
For at bestå kurset, skal der derudover afleveres 3 gruppeopgaver og udføres mindst én mundtlig fremlæggelse af en ugeopgave. Godkendes disse fire elementer ikke, gives karakteren -3 for kurset.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen
Genaflevering af 3 individuelle ugeopgaver, samt en 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse.

Gruppeopgaver og mundtlig fremlæggelse genafleveres ikke, men testes gennem den mundtlige eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Forberedelse
 • 70
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206