NBIK23002U Danske naturtyper, økologi og karakteristik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Danish Natural Habitats, Ecology and Characterization

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i biologi 

Kursusindhold

Introduktion til danske terrestriske naturtyper og deres økologiske forudsætninger. Hvilke organismer finder vi i forskellige habitattyper og hvilke metoder er der til at studere dem? Hovedvægten vil ligge på planter, men kurset vil også inkludere svampe, insekter osv. Vegetationsbeskrivelse og gennemgang af hvordan forskellige økologiske og jordbundsmæssige forhold påvirker vegetationen. Kurset indledes med et 5-dages feltkursus afholdt før blok 1

Målbeskrivelser

At give de studerende et overblik over danske terrestriske habitater, deres økologi og deres organismer (planter, dyr og svampe). Feltbaseret beskrivelse og karakterisering af habitater ved anvendelse af vigtige økologiske parametre og relevante organismegrupper.

Efter kurset kan den studerende:

Viden:

 • Karakterisere de vigtigste danske terrestriske naturtyper, og redegøre for deres udvikling, historie og forudsætninger
 • Genkende de vigtigste danske habitattyper ud fra deres organismesammensætning (planter, dyr, svampe).

 

Færdigheder:

 • At kunne udpege hvilke taxa (arter slægter) som er relevante ift. at karakterisere et bestemt habitat
 • At kunne finde og anvende relevant bestemmelseslitteratur til relevante organismegrupper.

 

Kompetencer:

 • At kunne formidle basale funktionelle/økologiske aspekter omkring de væsentligste danske naturtyper
 • At kunne foretage en habitatanalyse baseret på biotiske og abiotiske faktorer.
Det er en fordel at have fulgt kurset "Organismernes diversitet" eller tilsvarende.
Et fem-dages feltkursus før blokundervisningen starter. Forelæsninger, øvelser, kollokvier og projektarbejde i 7 uger. Selvstændigt projektarbejde udgør ca. 50% af kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Ekskursioner
 • 37
 • Projektarbejde
 • 153,5
 • Eksamen
 • 1,5
 • I alt
 • 206,0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 1 time med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering baseret på præsentation of specifikke habitater på feltkurset (20%). Mundtlig eksamen baseret på projektrapport fra projektarbejde (40%). Skriftlig eksamen, 1 time (40%).
All deleksamener skal bestås individuelt, men ikke nødvendigvis i samme eksamensperiode.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i feltkurset er obligatorisk

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne eksaminatorer
Reeksamen

Skriftlig eksamen 1 time, ingen hjælpemidler 

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.