NBIB17000U Makrofauna i ferskvand: Økologi og miljøbedømmelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Macro Fauna in Freshwater: Ecology and Environmental assessment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Biologi

Kursusindhold

Kurset består af flere komponenter. En af dem indebærer standardiseret feltindsamling af makroinvertebrater og måling af udvalgte miljøparametre på udvalgte vandløbslokaliteter, ved brug af de officielle danske protokoller anvendt i overvågningsprogrammerne. Lokaliteterne vil dække en gradient af miljø- og habitatkvalitet. I feltlaboratoriet bestemmes dyrene og de biologiske samfunds artssammensætning analyseres kvalitativt og kvantitativt. Samfundsstukturen udtrykkes numerisk gennem indexberegninger af artssammensætning, artsdiversitet og dominansforhold mellem arter og grupper. Ligheder og forskelle mellem lokaliteternes biologiske parametre og deres kobling til miljøforholdene analyseres og vurderes yderligere gennem moderne numerisk-statistisk computeranalyse, således at relationerne til de herskende miljøgradienter afdækkes.
I en anden del af kurset vil vi udføre bioassayeksperimenter på overlevelse over tid på udvalgte arter med forventet forskellig følsomhed overfor forurening, og på baggrund heraf opstille vores eget biotiske indeks. På en tredje del af kurset arbejder vi med litteraturdata på reel forekomst af invertebrater i naturen i forhold til miljøvariable til at opstille et nyt biotisk baseret på objektive og empiriske fordelingsdata. Der indgår en række forelæsninger over centrale temaer for kurset. Baggrunden for nationale- og internationale direktiver til at bedømme den biologiske kvalitet (fx Dansk Vandløbsfaunaindex og EU's Vandrammedirektiv) vurderes og diskuteres. Resultater fremlægges og diskuteres mundtligt af de studerende under kursusforløbet.

Målbeskrivelser

Viden:

Demonstrere grundlæggende viden om:

 • Økologien og de væsentligste miljømæssige forhold i vandløb.
 • Den longitudinale fordeling af de overordnede faunagrupper i (teoretisk) uforstyrrede danske vandløb
 • Effekterne af organisk belastning i vandløb.
 • De gængse metoder til måling af fysisk-kemiske variable og indsamling af fauna-prøver på ferskvandlokaliteter.
 • Makrofaunaens væsentligste tilpasninger til livet i de lotiske miljøer (eksempelvis respiratoriske, morfologiske og fødebiologiske tilpasninger).
 • Nationale og internationale retningslinjer for overvågningsprogrammer af vandløb.
 • Svagheder og styrker ved forskellige biologiske moniteringsmetoder og protokoller.
   

Færdigheder:

Være i stand til at:

 • Håndtere prøvetagningsredskaber og indsamle faunaprøver på en hensigtsmæssig måde til brug for miljøovervågning.
 • Ved hjælp af bestemmelseslitteratur, identificere makrofaunaen i danske  vandløb til det taxonomiske niveau, som kræves i de anvendte biotiske indeks.
 • Genkende nøgle-taxa og -grupper i ferskvandsfaunaen, som udviser specifikke miljømæssige præferencer (indikator-arter).
 • Analysere samfundsdata, fordelingsmønstre og diversitet ved hjælp af gængse og avancerede analysemetoder.
   

Kompetencer:

 • At kunne opstille og gennemføre et prøvetagningsprogram med henblik på at vurdere den biologiske og miljømæssige kvalitet i vandløb.
 • Kunne sammenholde, på en kritisk og objektiv måde, de opnåede resultater med nationale og internationale index/retningslinier til vurdering af vand- og habitatkvalitet.
 • At kunne udvikle og anvende nye biotiske indeks baseret på objektive data.
 • Vurdere og fortolke anvendte diversitetsindeks og kvantitative opgørelser
 • Vurdere fordele og ulemper ved biologisk bedømmelse af søer og vandløb, samt kritisk at kunne forholde sig til de dertil knyttede officielle makrofaunaindeks.
Forelæsninger, kollokvier, projektarbejde, feltindsamlinger, studenterpræsentationer og øvelser.
8 dages internatkursus på Salten Skov Laboratoriet ved Silkeborg baseret på gruppearbejde. Senest 2 uger efter kurset afleveres en skriftlig individuel rapport.
Vær opmærksom på, at der er en egenbetaling for deltagelse på kurset. Egenbetalingen udgør et supplement til de samlede omkostninger til mad og ophold. Derudover skal du betale for egen transport til og fra Salten Skov feltstation i Jylland.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Feltarbejde
 • 22
 • Laboratorie
 • 32
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er mundtlig feedback i undervisningsforløbet, og individuel skriftlig feedback på afsluttende obligatorisk rapport.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Den individuelle skriftlige opgave skal afleveres senest to uger efter kursets afslutning.
Krav til indstilling til eksamen

100% aktiv deltagelse i feltkurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Hvis rapporten ikke bestås, kan ny eller revideret rapport genafleveres.

Hvis kravet om 100% deltagelse ikke er opfyldt, må kurset gennemføres igen det følgende år.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.