NBIB14030U Cellebiologi for biokemikere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cell Biology for Biochemists

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik
Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Undervisningen har som mål at 1) bygge en konceptuel viden om vigtige  processer i cellebiologi og 2) integrere, konsolidere og udvide den viden der er opnået i de tidligere kurser (Grundlæggende biovidenskab, Organisk kemi, Metabolisme og enzymologi, Molekylærbiologi, Genetik & Bioteknologi, Proteinvidenskab & Enzymteknologi). Kurset fokuserer på de molekylære aspekter af cellebiologi og reguleringen af de cellulære aktiviteter vha signaleringsprocesser. De studerende forventes at tage aktiv del i undervisningen både gennem præsentationer og diskussion af opgaver samt original litteratur. De studerende introduceres til relevante databaser (fx omim.org) og bliver trænet i at disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint. I kurset indgår endvidere kvalitative analyser af cellebiologiske data hvor studerende lærer at forholde sig kritisk til data fra relevant original litteratur. Socrative benyttes flittigt ifbm. opgavetimer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Cellens arkitektur, herunder struktur og funktion af intracellulære organeller.
 • Centrale cellebiologiske teknikker såsom visualisering af celler og deres organeller, fluorescens mikroskopiske teknologier, cellefraktionering ved centrifugering, kultivering af celler, og anvendelse af modelorganismer i cellebiologi (f.eks. Chlamydomonas og mus).
 • Stamceller og differentierede celler - eksemplificeret ved muskel og nerveceller.
 • Det endomembrane system – vesikeltransport: Principperne bag protein lokalisering herunder signaler og mekanismer, der styrer transporten af et protein til dets cellulære destination. Transport af molekyler over plasmamembranen (ion-transport, endo- og exocytose).
 • Generelle principper for signaltransduktion: Amplitude, varighed og frekvens af signaler, samt amplifikation, lokalisering og dynamik af signaler, som regulerer cellulære processer.
 • Hvordan signaler, der starter ved plasmamembranen, kan føre til ændringer i gen- ekspression via en signaleringskaskade illustreret ved udvalgte eksempler (f.eks. insulin). Herunder signaltransduktion via tyrosin kinase receptorer, G protein aktivering og calcium gradienter
 • Import/export af proteiner til og fra kernen.
 • Struktur og funktion af cytoskelettet, den ekstracellulære matrix og deres rolle i cellemigration.
 • Kontrol af celleantal, apoptose og autofagi.
 • Hvordan væv bestående af flere celletyper er organiseret.
 • Cellebiologi, molekylærbiologi og biokemi af immunsystemet.


Færdigheder:

De studerende skal kunne:

 • Læse og forstå artikler i cellebiologiske/​​molekylærbiologiske tidsskrifter.
 • Præsentere og diskutere cellebiologisk/​​molekylærbiologisk faglitteratur.
 • Forholde sig kritisk til data fra relevant original faglitteratur.
 • Forklare molekylære mekanismer i cellebiologiske processer.
 • Bruge viden til at løse teoretiske problemer.
 • Beskrive og formulere cellebiologiske/​​molekylærbiologiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng.
 • Arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger.
 • Benytte relevante digitale værktøjer til brug for dataindsamling og datagenanvendelse.


Kompetencer:

De studerende skal kunne:

 • Forstå, diskutere og evaluere cellebiologiske/​​molekylærbiologiske tekster og metoder.
 • Formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
Kurserne Grundlæggende biovidenskab, Organisk kemi, Metabolisme og enzymologi, Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, Proteinvidenskab og enzymteknologi, Statistik for biokemikere.
Forelæsninger, artikel præsentation, og teoretiske øvelser.
Halvdelen af forelæsningerne er på engelsk.
Fordelingen på eksaminatoriehold vil blive annonceret på kursets hjemmeside.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback til artikel præsentationer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Afholdelse af et mundtligt oplæg i grupper af 3-5 studerende (20 min. + 10 min. diskussion).
 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt kan det opfyldes senest tre uger inden reeksamen efter aftale med underviseren.  

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.