NBIB14025U Basal arktisk biologi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Basic Arctic Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Der fokuseres indledningsvist på grundlæggende begreber og definitioner inden for temaerne land, vand, is og sne. Dernæst inddrages de fysisk-kemiske forhold i Arktis til at forstå og forklare planter og dyrs tilstedeværelse og overlevelsesstrategier i terrestriske og akvatiske miljøer. Endelig ses på konsekvenserne af klimatiske og humane påvirkninger herunder jagt, fiskeri og forurening. Undervisningsstrukturen inkluderer fortløbende forelæsninger i kombination med teoretiske og praktiske øvelser samt individuelle og gruppebaserede opgaver. Desuden er der indlagt ekskursioner til Zoologisk have (koster ca. 85 kr) og til Statens Naturhistoriske museer (gratis) herunder samlingerne. Undervejs i kurset skal der afleveres en individuel skriftlig opgave og fremlægges et grupppearbejde (en poster).

Målbeskrivelser

Viden:

Kendskab til de grundlæggende begreber og definitioner for fysiske, kemiske og biologiske forhold i Arktis samt kendskab til terrestriske og akvatiske mikrober, planter og dyrs indvandringshistorie, udbredelse, levevis, reproduktion og samspil samt udfordringer i form af klimatiske og humane påvirkning herunder jagt, fiskeri og forurening. Viden om de relevante danske/grønlandske og internationale aktører indenfor Arktisk miljø.

Færdigheder:

Den studerende kan forklare de særlige livsvilkår, som gør sig gældende i den Arktiske region og sætte dette i relation til de organismer, som lever der samt er i stand til at udrede hvordan flora og fauna har udviklet sig siden den sidste istid. Desuden vil den studerende kunne uddrage essensen af videnskabelige artikler samt uddrage og anvende data til vurdering af fx jagt og fiskeri.

Kompetencer:

Kan udrede og formidle en basal viden om det arktiske miljø.

Bøger, review artikler, temarapporter, populærvidenskabelige artikler m.m.

Se Absalon.

Min. 1. år af bachelorstudiet på biologi bør være gennemført (=eksamener bestået).

Det er muligt for ikke-biologer at deltage i kurset, men et basalt kendskab til biologiske termer, som fx opnået gennem Almen Økologi, anbefales.
Forelæsninger, øvelser, individuelle og gruppeopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 69
 • Forelæsninger
 • 36
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time (multiple choice eksamen)
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

1 individuel skriftlig opgave bedømt til minimums karakter 02 samt 1 godkendt gruppeopgave.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Er indstillingskravet ikke opfyldt, kan kravet opfyldes inden reeksamen. Der skal afleveres 2 individuelle opgaver og de skal være godkendt senest to uger inden reeksamen.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til en mundtlig eksamen på 20 minutter. Forberedelsestid 30 minutter. Ingen hjælpemidler tilladt.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.