NBIB14025U Basal arktisk biologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Basic Arctic Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give et bredt kendskab til det arktiske miljø og de organismer, som lever der. Indledningsvist fokuseres der på grundlæggende begreber og definitioner inden for temaerne land, vand, is og sne. Dernæst inddrages de fysisk-kemiske forhold i Arktis til at forstå de særlige forhold som planter og dyr lever under og som betinger deres overlevelsesstrategier i terrestriske og akvatiske økosystemer. Endelig ses på konsekvenserne af klimatiske og humane påvirkninger på miljøet herunder jagt, fiskeri og forurening. Undervisningsstrukturen er bygget op sådan, at hvert temaer introduceres gennem 1-2 forelæsninger og føres videre i teoretiske og praktiske øvelser, som foregår i ad hoc arbejdsgrupper. Desuden er der indlagt ekskursioner til Statens Naturhistoriske museer (gratis) herunder samlingerne. Undervejs i kurset skal der afleveres en individuel skriftlig opgave (et essay) og fremlægges et gruppearbejde (en poster).

Målbeskrivelser

Viden:

Kendskab til de grundlæggende begreber og definitioner for fysiske, kemiske og biologiske forhold i Arktis samt kendskab til terrestriske og akvatiske mikrober, planter og dyrs udbredelse, levevis, reproduktion og samspil samt udfordringer i form af klimatiske og humane påvirkning herunder jagt, fiskeri og forurening. Viden om forskellige danske/​​grønlandske og internationale aktører indenfor Arktisk miljøforskning og forvaltning inddrages i et vist omfang.

Færdigheder:

Den studerende kan definere de  særlige forhold som gør sig gældende for i det Arktiske miljø, kan beskrive de livsvilkår, som flora og fauna skal gør sig gældende i den Arktiske region og er i stand til at udrede hvordan flora og fauna har udviklet og tilpasset sig under disse forhold i tid og rum.. Den studerende kan udrede hvordan det arktiske miljøs sårbarhed i forhold til forurening og menneskets udnyttelse af de levende ressourcer. Endelige  vil den studerende kunne uddrage essensen af videnskabelige artikler samt  anvende data til vurdering af fx jagt, fiskeri og klimaforandringer.

Kompetencer:

 • Kan udrede og formidle en basal viden om det arktiske miljø.
 • Kan analyse interaktioner mellem forskellige trofiske miljøer og mellem land-vand økosystemer
 • Har baggrundsviden til at kunne gennemskue en videnskabelig arktisk problemstilling og på den baggrund opstille et eksperimentelt projekt.
 • Kan diskutere hvordan menneskeskabte forstyrrelser herunder klimaforandringer og forurening kan påvirke arktiske organismer og de økosystemer de indgår i.

Bøger, review artikler, temarapporter, populærvidenskabelige artikler m.m.

Vil fremgå af Absalon.

Min. 1. år af bachelorstudiet på biologi bør være gennemført (=eksamener bestået).

Det er muligt for ikke-biologer at deltage i kurset, men et basalt kendskab til biologiske termer, som fx opnået gennem Almen Økologi, anbefales.
Forelæsninger, øvelser, individuelle og gruppeopgaver.
Studerende som består dette kursus vil opfylde betingelserne for at ansøge til kurset "Arctic Biology Field Course" (NBIK18001U) som holdes hvert år i Grønland.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 69
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 40
 • Seminar
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende kollektiv feedback af underviserne på kursusaktiviteter gennem mundtlig vurdering af de ugentlig gruppeøvelser. Skriftlig feedback på den individuelle opgave og mundtligt feedback på gruppeopgaven. De studerende giver peer-feedback på gruppeopgaven.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer (multiple choice og essay spørgsmål)
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

En godkendt individuel skriftlig opgave samt en godkendt gruppeopgave.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Er indstillingskravet ikke opfyldt, kan kravet opfyldes inden reeksamen. Der skal afleveres 2 individuelle opgaver og de skal være godkendt senest tre uger inden reeksamen.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til en mundtlig eksamen på 20 minutter. Forberedelsestid 30 minutter. Ingen hjælpemidler tilladt.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.