NBIB13011U Makromolekylær biokemi og biofysik (Biostruktur)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Macromolecular Biochemistry and Biophysics (Biostruktur)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning, fri energi og ligevægt, ligevægtsbetragtninger (massevirkning) i makromolekylære systemer, intermolekylære vekselvirkninger, vand som opløsningsmiddel, biomakromolekylers struktur og biologiske membraner.

Målbeskrivelser

Viden:

På kurset opnår den studerende viden om:

 • termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning
 • begreberne dipol og induceret dipol
 • hydrogenbindinger
 • nukleinsyrers, proteiners, polysakkariders og lipiders kemiske opbygning og strukturniveauer
 • hydrofobe, hydrofile og eletrostatiske effekters betydning for biomakromolekylers konformationelle stabilitet
 • biologiske membraners opbygning og fysisk-kemiske egenskaber

 

Færdigheder:

På kurset opnår den studerende færdigheder i:

 • at anvende begreberne enthalpi, entropi og fri energi ved diskussion af termodynamiske problemstillinger
 • at beregne ændringer i enthalpi, entropi og fri energi ved reaktioner i vand
 • at anvende simple elektrostatiske betragtninger til at beskrive vekselvirkninger mellem ladninger, dipoler, og inducerede dipoler

 

Kompetencer:

 • baseret på kurset vil den studerende opnå kompetencer til at diskutere og bedømme simple problemstillinger af biofysisk og strukturbiologisk karakter i relation til kursets emneområder.
KemiOnat eller tilsvarende.
Forelæsninger, opgaveregning og obligatoriske afleveringer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af tre obligatoriske afleveringer.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Maple (ved ITX-eksamen)

Lommeregner (ved ikke ITX-eksamen)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen, 25 minutter eksamination, 25 minutters forberedelse uden hjælpemidler.

Krav til indstilling til eksamen kan opfyldes forud for reeksamen ved at de tre obligatoriske afleveringer er afleveret/genafleveret i revideret form og godkendt senest tre uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af de under ”Målbeskrivelser” beskrevne mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.