NBIA08029U Feltkursus i naturforvaltning

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Field Course in Nature Management

Uddannelse

MSc Programme in Biology
MSc Programme in Forest and Nature Management

Kursusindhold

Kurset går i dybden med de økologiske konsekvenser af menneskelige aktiviteter, så det biologiske grundlag for naturbeskyttelse, naturpleje, naturovervågning og naturgenopretning klarlægges. De studerende stifter bekendtskab med den praktiske planlægning fx. gennem vejledninger i overvågning, klassificering, naturpleje og naturgenopretning. De studerende lærer principperne bag handleplaner, plejeplaner og naturplaner samt bliver i stand til selv at udarbejde og kritisk kommentere allerede eksisterede forvaltningsplaner. Den studerende lærer at vurdere betydning af en  administrativ opdeling af landet uden hensyntagen til biologiske sammenhænge i forhold til mulighederne for at forvalte naturen.

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

Viden:

Feltkurset behandler naturbeskyttelse og -forvaltning, herunder landskabsøkologi, med et operationelt sigte, dvs. der lægges vægt på konkret opgaveløsning i felten. Følgende emner behandles:

 • naturforvaltning nationalt og internationalt (NATURA 2000, §3),
 • naturovervågning og bevaringsmålsætninger,
 • naturpleje og –genopretning,
 • naturplaner,
 • feltbaseret naturformidling og naturvejledning.


Færdigheder:

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

 • foretage analyser af naturtilstanden i en given habitat baseret på vegetationen, samt udvalgte arters forekomst og hyppighed (bilagsarter, rødlistearter m.v.).
 • udføre naturovervågning og naturkvalitetsbedømmelse med de hertil udviklede redskaber og lave en kritisk analyse af resultaterne herfra.
 • beskrive en naturlokalitet og indhente den nødvendige viden (biologi, drift, miljøpåvirkning, administration etc.) for en forvaltning med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyperne på lokaliteten.


Kompetencer:

 • tilrettelægge den optimale naturpleje i forhold til målsætning for en naturlokalitet.
 • afrapportere og formidle resultaterne fra en analyse af en lokalitet, så de kan benyttes operationelt og danne grundlag for en drøftelse mellem interesserede borgere, lodsejere og forvaltningsansvarlige.
Gennemført bachelordel i Biologi eller Naturressourcer eller tilsvarende.
Kurset starter med 2 dages undervisning i København, hvor den lovmæssige og biologiske baggrund for naturforvaltning gennemgåes. I umiddelbar forlængelse er et internat over otte dage (kan være i Jylland). De første tre dage besøges en række terrestriske naturtyper, som bliver præsenteret af lokale naturforvaltere (kommunebiologer, skovridere, forstfuldmægtige etc.). Naturtypernes bevaringstilstand analyseres i felten vha gængse biologiske og strukturelle indikatorer (artsindeks og strukturindeks). Naturtypernes økologi og dynamik gennemgås på stedet.
De sidste fem dage udføres projektarbejder, hvor man gruppevis arbejder i et udvalgt område med flere naturtyper. På grundlag af konkrete naturkvalitetsbedømmelser i felten udarbejdes skriftligt forslag til handleplaner for områdernes naturpleje. Som afslutning på kurset bliver resultaterne drøftet på et fællesmøde med lodsejere og kommunale forvaltere.
Der betales for overnatning og forplejning på internatkurset, ligesom det må forventes at der kan være udgifter til transport. Internatdelen kan fx afholdes i Jylland.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Ekskursioner
 • 32
 • Forberedelse
 • 88
 • Forelæsninger
 • 14
 • Kollokvier
 • 20
 • Projektarbejde
 • 32
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres ved kursets afslutning.
Aflevering af rapport og fremlæggelse af denne. Den skal være på ca. 20 sider og omhandle resultater af undersøgelser af nogle tildelte naturområder og en resulterende plejeplan.
Krav til indstilling til eksamen

100% aktiv deltagelse i kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

30 minutters mundtlig eksamen med hjælpemidler baseret på fornyet rapportaflevering. Forberedelsestid til rapporten er 1 uge.

I tilfælde af sygdom under kurset kan der træffes aftale om supplerende feltarbejde og rapportaflevering.

Kriterier for bedømmelse

Aktiv deltagelse i kurset samt godkendelse af rapport og præsentation.