NBIA08019U Molekylærbiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Genomics. DNA-baserede processer som replikation, repair, rekombination, transposition og transkription. Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation. Post-translationelle protein modificeringer og reguleringsmekanismer. Fokus vil være på de molekylære mekanismer, som ligger til grund for disse processer, og hvordan den molekylære forståelse er opnået gennem studier af eksperimentelle modelorganismer og humane celller. 

Målbeskrivelser

Kurset vil formidle den viden, som er nødvendig for forståelsen af basale molekylærbiologiske problemstillinger og genteknologiske procedurer, således at den studerende kritisk kan tolke og formidle basale molekylærbiologiske forskningsresultater. Færdigheder og kompetencer vil blive opnået gennem kritisk læsning og diskussion af original-litteratur.

Viden:

Genomics.
DNA-baserede processer som replikation, rekombination, transposition og transkription.
Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation.
Post-translationelle protein modificeringer og reguleringsmekanismer. 

Fokus vil være på de molekylære mekanismer, som ligger til grund for disse processer, og hvordan den molekylære forståelse er opnået gennem studier af eksperimentelle modelorganismer og humane celler. 

Færdigheder:

 • fremlægge en original-artikel på engelsk inden for en tidsramme af 20 minutter med vægt på nøgle-eksperimenter.
 • skrive en oversigtsartikel på engelsk med øvre grænser på 2000 ord og 20 referencer, struktureret som et review til et tidsskrift.
 • analysere eksperimentelle resultater og forholde sig til resultaterne i en teoretisk sammenhæng via opgaveløsning.
 • foreslå og forklare eksperimentelle løsninger, inklusiv relevante kontroller, til molekylærbiologiske problemstillinger.
 • udføre eksperimenter selvstændigt på basis af vejledninger på engelsk.
 • anvende kunstig intelligens og andre online digitale værktøjer til analyse af DNA, RNA og protein sekvenser. 
 • bruge online digitale værktøjer til data og litteratursøging. 


Kompetencer:

 • identificere og udvælge relevant original-litteratur til at belyse en given molekylærbiologisk problemstilling. 
 • udvælge og vurdere relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af molekylærbiologiske problemstillinger.
 • formidle - skriftligt og mundtligt – molekylærbiologiske problemstillinger med anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • vurdere molekylærbiologiens muligheder og begrænsninger mht. anvendelse af forskellige teorier, metoder og apparatur.
Kompetencer svarende til kurser beliggende i 1. års blok 1 og 2.
Laboratorieøvelser i proteinkemi og cellebiologi skal være godkendt.
Forelæsninger (16 t), eksaminatorier (18 t), laboratorieøvelser (52,5 t), essay-skrivning (60 t)
Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 261,5
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 52,5
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412,0
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende individuel feedback på svar og spørgsmål i undervisningssituationen. Der gives individuel feedback på præsentationer af primær litteratur til de teoretiske øvelser. Der gives individuel feedback på det skriftlige eksamensessay i det omfang det ønskes. Der gives gruppefeedback på praktiske færdigheder som opnås i forbindelse med laboratorieøvelserne.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der skal afleveres et essay ved udgangen af uge 12 som vægter med 25% af den samlede karakter.
Den skriftlige eksamen vægter 75% af den samlede karakter.
Begge prøver skal bestås i samme eksamenstermin.
Krav til indstilling til eksamen

1) Mundtligt indlæg vedr. original-artikel
2) Deltagelse i 80% af øvelseskurset

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hele eksamen (begge prøver) skal tages om.

Der kan ikke ses bort fra indstillingskrav til eksamen og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid, papirbaserede hjælpemidler er tilladte.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.