NBIA07020U Signaltransduktion

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Signal Transduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Videregående teoretisk kursus i den del af den molekylære biologi, der omhandler mammale cellulære signaleringsnetværk og deres kontrol af cellulære funktioner. Kurset sigter også på at træne de studerende i den nødvendige kritiske analyse, der kræves til læsning af den relevante originallitteratur, og til at forstå og anvende det kvantitative grundlag for væsentlige molekylærbiologiske metoder.

Målbeskrivelser

Viden:

Kurset giver et udvidet kendskab til mammale cellers integrerede molekylære netværk og de tilhørende reaktioner, der står bag mange reguleringsmekanismer og cellulær kommunikation også med det ekstracellulære miljø.
Efter kurset har den studerende detaljeret viden om nuværende molekylære teorier om følgende klasser af signalerende molekyler; molekyler, der interagerer med dem, og de resulterende signalveje:

 • G protein-koblede receptorer
 • Monomere GTP-bindende proteiner
 • Protein kinaser A, B og C
 • PI3 kinaser og PTEN
 • Nukleære receptorer
 • Receptor tyrosin kinaser,
 • Signalerende adhæsionsmolekyler
 • TNF familie receptorer
 • Receptor serin/threonin protein kinaser
 • Cytokin receptorer
 • Non-receptor protein kinaser
 • Protein phosphataser
 • Hedgehog-signalering
 • Ca2+-signalering


Den studerende har også fået en udvidet viden om et større antal eksperimentelle metoder, der anvendes til analyser af cellulære signalveje, og som er nødvendige at kende til for både at kunne forstå originallitteraturen og at kunne fremsætte hypoteser med udgangspunkt i et originalt datasæt.

Færdigheder:

Efter kurset kan den studerende:

 • Bruge sit detaljerede kendskab til mammale cellulære signaleringsveje i nye sammenhænge.
 • Analysere molekylær biomedicinsk originallitteratur omhandlende signaltransduktion og begrunde en vurdering af enkelte artikler, deres overordnede og detaljerede struktur, værdien af de præsenterede eksperimenter i forhold til kendte teorier, de opstillede hypoteser og de konklusioner, forfatterne drager på grundlag af disse eksperimenter.
 • Vurdere forskellige eksperimentelle metoder til analyse af hypoteser indenfor signaltransduktion og afveje disse metoder fordele og ulemper i relation til opstillede hypoteser.
 • Fremlægge og formidle andres videnskabelige resultater på baggrund af læsning af relevant originallitteratur.


Kompetencer:

At kunne identificere egne læringsbehov også på baggrund af egne studier i den videnskabelige originallitteratur.
At kunne strukturere den del af egen læring der foregår ved studier af den videnskabelige originallitteratur.

Kompetencer svarende til kurser beliggende i 1. års blok 1 og 2 samt godkendte laboratorieøvelser i proteinkemi og cellebiologi.
Kompetencer svarende til kursus i Medicinsk celle- og vævsbiologi Excitable celler og Molekylærbiologi.
Forelæsninger, eksaminatorier m. litteraturgennemgang og opgaveregning, gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 325
 • Forelæsninger
 • 33
 • Kollokvier
 • 33
 • Projektarbejde
 • 18
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Skriftlig eksamen (som ordinær).

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på grundlag af en udleveret originalartikel. Én times forberedelse med hjælpemidler og ca. 30 minutters eksamination.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere:

 • Detaljeret viden om nuværende molekylære teorier omkring udvalgte signaleringsveje.
 • Kendskab til alment anvendte eksperimentelle metoder indenfor faget.
 • Evne til at foretage stringente kvantitative beregninger og overvejelser i forbindelse med analyse af typiske eksperimenter indenfor faget.
 • Udpræget evne til at anvende sin viden i sammenhænge, der ikke tidligere er præsenteret for den studerende.
 • Udpræget evne til at tolke ikke på forhånd kendte eksperimentelle resultater som de præsenteres i originallitteraturen, og sætte tolkningen ind i kendte sammenhænge.