NBIA06065U Danmarks fauna - Hvirveldyr (DanFauna)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Danish Fauna - Vertebrates (DanFauna)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi.

Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til den danske hvirveldyrfaunas diversitet (fisk, padder, krybdyr, pattedyr og fugle). Der lægges primært vægt på artskendskab og arternes biologi.

På kurset får den studerende et indblik i den danske hvirveldyrfaunas diversitet. Den studerende vil tilegne sig viden om den danske dyreverdens forhistorie, et stort udvalg af danske hvirveldyrs biologi, metoder til dataindsamling, faunastrukturen for den pågældende dyregruppe, samt kunne identificere dem (gennem introduktion i brugen af identifikationsnøgler til dyregrupperne). En række temaforelæsninger vil uddybe emner på tværs af dyregrupperne (Eksempler: overvintring, DNA i hvirveldyrforskning, mærkning af hvirveldyr m. m. ).

Målbeskrivelser

Kompetencer

 • Forklare og perspektivere bestemmelse og general biologi hos danske hvirveldyrarter


Færdigheder

 • Bestemme alle danske hvirveldyr til art ved brug af diverse identifikationsnøgler og felthåndbøger.


Viden

 • General biologi (f.eks habitatvalg, livs-/års-/yngle-cyclus og fødevalg) og udbredelse i Danmark for et udvalg af fersk/saltvandsfisk, alle padder/krybdyr, de fleste pattedyr, samt udvalgte fugle.
 • Indsamlings- og forskningsmetoder, der anvendes inden for hvirveldyrforskning.
 • Grove træk af Danmarks forhistoriske hvirveldyrverden, samt de aktuelle tidszoner og naturtyper.
 • Hvirveldyrenes overordnede systematik og de i kurset gennemgåede danske hvirveldyrs placering deri.

 

Atlas over danske ferskvandsfisk (red. Carl & Møller, SNM 2012), Havfisk og fiskeri (Muus og Nielsen, Gyldendal 2006), Padder og krybdyr i Danmark, Dansk Pattedyratlas (Gyldendal 2007) (Jørgensen, Gyldendal 2015), Fugle i felten (Svensson 2012, Lindhardt og Ringhoff) og Politikens store fuglebog (Dybbro 2008; dækker fuglenes biologi).

Se nærmere på Absalon eller kontakt underviser for yderligere information.

Kurset består af forelæsninger og en række praktiske øvelser i identifikation og artskendskab på baggrund af friskt materiale, samt præparater fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger. Obligatoriske feltekskursioner (fugletur, fiskeri ferskvand, dyrehaven). Planerne for disse oplyses ved kursusstart.
Afleveringsopgaver under kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forberedelse
 • 116
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 60 minutter med opsyn.
Den skriftlige prøve er en multiple choice test.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun udleverede.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen