NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Zoophysiology (Zoofys)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i biologi
Kursusindhold

Undervisningen er tematisk, og med udgangspunkt i tilpasning til akvatiske og terrestriske miljøer belyses et udvalg af følgende emner: homeostase, energistofskifte, fødeoptagelse og bevægelse, osmoregulering og ekskretion, respiration og kredsløb, døgnrytmer, estivering og hibernering.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende vil kunne forstå og reflektere over begreberne og mekanismerne bag fysiologisk adaptation og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau. Endvidere vil den studerende kunne foreslå eksperimentelle protokoller til belysning af zoofysiologiske problemstillinger.

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre basale zoofysiologisk relevante beregninger, udføre eksperimenter med en fysiologisk opstilling samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau.

Kompetencer:

Den studerende vil kunne vurdere betydningen af cellulære mekanismer for fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau, samt diskutere betydningen af adaptationer og akklimatisering i dyreverdenen. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre eksperimentelle zoofysiologiske forsøg.

Kurser svarende til: Kemi (KemiBio), Matematik/Statistik, Almen biokemi, Almen Cellebiologi og Menneskets fysiologi eller tilsvarende kurser.
Forelæsninger, praktiske øvelser og databehandling.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 144
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutes oral exam with 30 minutes preparation time.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive en eukaryot celles strukturelle og funktionelle opbygning og relatere funktion til opbygning
 • Skelne mellem aktiv transport, passiv transport/diffusion, co-transport og counter-transport og foreslå eksperimentelle metoder til påvisning af disse i celler og epithelvæv
 • Redegøre kvantitativt for fysisk-kemiske mekanismer, der opretholder ion-gradienter over cellers plasmamembran og vurdere disse gradienters betydning på celle- og organismeniveau
 • Anvende det matematiske udtryk for Michaelis-Menten kinetik, udlede kinetiske konstanter fra en forelagt proces med mætningskinetik, og vurdere konstanternes fysiologiske betydning
 • Forklare og give eksempler på begreberne: thermodynamisk ligevægt, elektrokemisk potentiale, steady state, homeostase og feed-back regulering
 • Beskrive opbygningen af de i pensum omtalte makromolekyler og deres cellulære regulering og funktion på celle og organniveau
 • Beskrive kvalitativt de af følgende fysiologiske emner, der indgår i pensum: energistofskifte, fødeoptagelse, bevægelse, osmoregulering, ekskretion, respiration og kredsløb
 • Relatere døgnrytmer, cryptobiosis, estivering og hibernering til skiftende ydre miljø og beskrive energistofskiftets tilpasning på organ og celleniveau
 • Skelne mellem begreberne fysiologisk adaptation og fysiologisk akklimatisering
 • Analysere fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom, celle- og organismeniveau
 • Med eksempler på akvatiske og terrestriske organismer kunne vurdere arters tilpasning til miljøets fysisk-kemiske forhold
 • Foreslå eksperimentel metode og beskrive forsøgsprotokol til at undersøge en cellulær proces samt en celles og et organs funktion
 • Med udleveret figurmateriale visende graf og/eller med anatomisk og ultrastrukturel information forklare og analysere et organs eller organismes fysiologiske reaktioner på givne ydre påvirkninger i laboratoriet eller i det naturlige miljø