NBIA04033U Almen molekylærbiologi (Molbiol)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

General Molecular Biology (Molbiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Bacheloruddannelsen i fysik

Kursusindhold

Kurset sigter efter at give de studerende en tilstrækkelig fortrolighed med den klassiske såvel som den moderne molekylære genetiks begreber, eksperimentelle grundlag og resultater, således at de har forudsætninger for videre studier i  eksperimentelt-biologiske fag på den valgfrie del. Endvidere læres basale laboratoriefærdigheder.

Kurset bibringer deltagerne en faglig indsigt, som gør det muligt at forstå og diskutere samfundsrelaterede problemstillinger, der har med molekylærbiologi og genetik at gøre. Eksempler herpå er anvendelse af PCR-teknikken inden for efterforskning af kriminalsager og hvordan nye sygdomme kan opstå.
 
Kurset bibringer også en forståelse af den videnskabelige metode indenfor eksperimentel biologi, hvor man først opstiller en hypotese, og dernæst udtænker en eksperimentel test af denne. På baggrund af resultaterne modificeres hypotesen, og man udvikler nye tests i et dynamisk forløb.
Desuden giver kurset en forståelse af, at vor nuværende faglige viden repræsenterer en række modeller, som muligvis senere vil ændre sig. Lærebogen udgør ikke en absolut sandhed, og det er vigtigt at udvikle en kritisk videnskabelig sans, der er baseret på faktuelle forudsætninger snarere end paratviden. Det betyder også, at for at bestå kurset med karakteren 02 er det ikke nok kun at kunne gengive fra lærebog og vejledninger. Man må kunne kombinere viden i nogen grad for at bestå eksamen.

Vi giver herunder en del "Nøglebegreber", som er et vigtigt udvalg af viden, som den studerende forventes at have erhvervet når kurset er slut: 

 • Geners virkningsmåde
 • Et-gen et-enzym hypotesen
 • Begreberne Auxotrofi/Prototrofi
 • Definition af et gen ved komplementation
 • Rekombination
 • Alleler
 • Dominans/recessivitet
 • Relationen mellem fænotype og genotype
 • Uafhængig tilfældig segregering af alleler
 • Kobling
 • Genetisk afstand
 • Trefaktor kryds
 • Interferens
 • Tetradeanalyse
 • Mitose
 • Meiose
 • Gametdannelse
 • Haploide og diploide organismer
 • Virus
 • Kønsbestemmelse
 • Homologe kromosomer
 • Søsterkromatider
 • Kromosomale translokationer
 • Aneuploidi, Monoploidi, Polyploidi
 • DNA polymorfier
 • RFLP
 • SNP
 • Mini- og mikrosatelitter
 • IS og Transposons
 • Transkription
 • RNA polymeraser
 • Processering af RNA (splejsing, capping, polyA tilføjelse, levetid)
 • Kontrol af genekspression v. negativ og positiv regulering
 • Transkriptionsfaktorer (homo og heterodimere)
 • Principperne for den genetiske kode
 • Translation
 • Mutationers opståen (spontan og induceret)
 • Typer af mutationer (insertion, deletion, dublikation, inversion, translokation)
 • Suppressormutationer
 • Cdc mutanter
 • Cykliner og Cdker
 • Cell cycle checkpoints
 • Genetiske ændringer som betinger cancer
 • Genomstabilitet
 • Oncogener
 • Tumorsuppressor-gener
 • Restriktionsenzymer
 • Gelelektroforese
 • Rekombinant DNA teknologi ("Gensplejsning")
 • cDNA
 • Biblioteker
 • Hybridisering
 • Southern blot
 • Northern blot
 • Western blot
 • Sekventering
 • PCR
Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende opnår praktisk og teoretisk viden om hvordan genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter udføres og fortolkes.
 • Samtidig opnås en generel viden om de cellulære mekanismer, der er udslagsgivende for geners udtryk og hvordan følgerne af genetiske ændringer indvirker på disse.
 • De studerende introduceres til primær litteratur og opnår en viden om hvordan lærebogens indhold opstår.


Færdigheder: Den studerende kan

 • Forklare centrale begreber inden for den klassiske såvel som den molekylære genetik
 • Forklare, hvorledes genotypen kan indvirke på fænotypen
 • Forklare, hvorledes forskellige mutationstyper ændrer genotypen
 • Forklare forskellen mellem genetiske screens og selektioner
 • Forklare dynamikken for nedarvning af koblede og ikke koblede alleler
 • Beskrive genteknologiske teknikker
 • Forklare og diskutere det eksperimentelle grundlag i genetikken
 • Analysere og fortolke resultater fra genetiske og molekylærbiologiske eksperimenter
 • Foreslå eksperimenter til belysning af en problemstilling indenfor fagets emneområde


Kompetencer: Den studerende kan

 • Forklare og redegøre for molekylærbiologiske og genetiske problemstillinger
 • Kombinere ovenstående viden og færdigheder til at angive løsninger på molekylærbiologiske og genetiske problemstillinger
 • Identificere molekylærbiologiske og genetiske aspekter af en biologisk problemstilling
 • Sammenfatte og formidle resultatet af et eksperiment
 • Uddrage molekylærbiologiske og genetiske sammenhænge på baggrund af eksperimentelle data herunder vurdere betydningen af eksperimentelle kontroller
 • Læse og forstå primær litteratur
1. Almen Biokemi 1, Kemi eller BioFysik (rettet mod biologi og biofysikstuderende)
2. KemiO, AnalytKem og Proteinkemi (rettet mod nat-it-studerende)
3. Enten kurserne i (1), kurserne i (2) eller tilsvarende (rettet mod alle)
Forelæsninger samt praktiske og teoretiske øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 17
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Teoretiske øvelser
 • 22
 • Praktiske øvelser
 • 27
 • E-læring
 • 10
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er individuel feedback på svar og spørgsmål i undervisningssituationen. Man kan også få feedback ved at tage den ugentlige test på kursushjemmesiden (Absalon), der også giver løsningsforslag til at forbedre sin præstation hvis nødvendigt.

Der er også løbende feedback i undervisningssitationen bl.a. ved afgivne svar og spørgsmål under teori- og laboratoriumundervisning.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt, inklusiv egen computer 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til en mundtlig prøve på 25 minutter med 25 minutters forberedelsestid og papirbaserede hjælpemidler tilladt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen ovenfor.