LSLS20041U Jura

Årgang 2023/2024
Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør
 

Kursusindhold

Kurset er emnemæssigt opdelt i 4 dele:

1) Offentlig forvaltning
- Sagsbehandling
- Offentlighedens adgang til miljøoplysninger.
(Forvaltningsloven, offentlighedsloven, miljøoplysningsloven)

2) Natur- og miljøforvaltning
- Naturbeskyttelse.
- Offentlighedens adgang til naturen.
- Planlægning.
- Grønne områder.
- Skovbrug.
(Planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, mark- og vejfredsloven, miljømålsloven, nationalparkloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven)

3) Naboret
- Hegn.
- Skel.
- Hævd.
(hegnsloven, læhegnsloven, mark- og vejfredsloven, den domstolsskabte naboret)

4) Erhvervsret
- Aftaler
- Udbud.
- Rådgiveransvar.
(aftaleloven, tilbudsloven, den domstolsskabte erstatningsret)

 

 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er, at den studerende opnår indsigt i og viden om

1) Offentlig forvaltning
2) Natur- og miljøforvaltning
3) Naboretlige spørgsmål
4) Aftaler, udbud, tilbud og erhvervsansvar.

med henblik på ansættelse indenfor skovbrugs-, landbrugs-, naturforvaltning-, bygge- og anlægs- og parksektoren såvel som hos rådgivningsvirksomheder, organisationer og myndigheder, der arbejder med drifts-, planlægnings- eller myndighedsopgaver indenfor den grønne sektor og natur- og miljøområdet.

Formålet med kurset er opnået, hvis den studerende kan:

Viden:

 • forklare grundelementerne og redegøre for de væsentligste retsregler i natur- og miljøforvaltningen og i forbindelse med regulering af arealanvendelsen samt benyttelse og beskyttelse af naturressourcerne.
 • forklare grundelementerne og redegøre for de grundlæggende retsregler inden for erhvervsretten med henblik på aftaler, udbud og spørgsmål om rådgiveransvar.

 

Færdigheder:

 • identificere og diskutere miljøretlige og erhvervsretlige problemstillinger
 • anvende juridisk metode, herunder finde og bruge de relevante retskilder, til at træffe beslutninger i retlige spørgsmål indenfor natur- og miljøområdet, indenfor udbud og i spørgsmål om rådgiveransvar.
 • formidle diskussionerne, analyserne og konklusionerne mundtligt og skriftligt.

 

Kompetencer:

 • yde rådgivning og træffe beslutninger i forbindelse med retlige spørgsmål indenfor natur- og miljøforvaltningen eller i forbindelse med drift af grønne områder, skov- og landbrugsejendomme.
 • varetage erhvervsmæssige eller samfundsmæssige interesser i natur-, plan- og miljøspørgsmål.
 • påtage sig et professionelt ansvar og vurdere egne kompetencer i relation til ovenstående.

Materialesamling der lægges på Absalon.
Opgaver med sagsdokumenter der lægges på Absalon.

Selvstudie, forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde bygget på om konkrete natur- og miljøsager.
Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 204
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback gennem quizzes, diskussionsfora, spørgsmål under forelæsningerne m.v. desuden e der mulighed for at aflevere en besvarelse af en eksamensrelevant opgave og få skriftlig feed-back på den. Endleig er der mulighed for skriftlig feed-back på eksamensbesvarelsen, hvis man ønsker det.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
2 timers skriftlig prøve

De studerendes besvarelser af eksamensopgaven vurderes med hensyn til:
- Regelkendskab
- Overblik
- Analyse
- Anvendelse af juridisk metode
- Rådgivnings- og sagsbehandlingskompetence
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at bruge internettet til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.