LSLS10138U Klimatilpasning, teknik og projektering

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Climate Adaption, Technique and Projecting

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Med udgangspunkt i et konkret område skal den studerende udarbejde et teknisk forslag for regnvandshåndtering i mindre skala, med tilhørende redegørelse for vandhåndteringskapacitet og tekniske opbygninger.

Den studerende skal registrerer og analysere terræn og eksisterende forhold samt granske et dispositionsforslag. Den studerende skal yderligere udarbejde dele af et hovedprojekt herunder detailløsninger for  regnvandshåndtering, beplantning, terræn og koter.

Der vil være særligt fokus på den grafiske fremstilling gennem udarbejdelse af digitale hoved- og detailtegninger samt de tekniske løsningsforslag.

Det kræver, at den studerende gennem kurset arbejder med følgende emner:

 • Klimaforandringer i Danmark og byens udfordringer.
 • Byens vandforhold, regnvandsafstrømning og dimensionering.
 • Vandkvalitet og vandbevægelse i jorden.
 • Jord og jordhåndetering i byggeprojekter
 • Tekniske opbygninger af grønne regnvandshåndteringsløsninger, herunder materialekendskab, anlægsteknik og beregning af mængde og pris.
 • Terrænregulering og kotering.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Have kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark.
 • Have kendskab til vandkvalitet og vandbevægelse i jorden.
 • Have kendskab til hvordan man skitsere tekniske opbygninger af grønne og grå LAR-anlæg.
 • Have kendskab til anlægsteknik i LAR-anlæg.
 • Have kendskab til eksisterende klimatilpasning og LAR-løsninger.
 • Have kendskab til opmåling, afsætning og nivellering
 • Have kendskab til kotering
 • Have kendskab til terrænmodeller
 • Have kendskab til anlægstekniske terrænløsninger
 • Have kendskab til planters vækstvilkår i indbygget jord
 • Have kendskab til jordhåndtering i forbindelse med byggeprojekter.

 
Færdigheder:

 • Kan granske et skitseprojekt med fokus på terræn og kotering
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne og grå LAR-anlæg.
 • Kan dimensionere enkle regnvandshåndteringsløsninger
 • Kan udarbejde detailtegninger af anlægstekniske terrænløsninger
 • Kan udarbejde plantegninger med koteringsforslag
 • Kan vælge materialer og anlægsmetoder til regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kan udarbejde tekniske tegninger af regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kan beregne mængde og pris for regnvandshåndteringløsninger.
 • Kan beregne jordvolumen og udføre jordflytningsberegninger
 • Kan præsentere et projektforslag med særligt fokus på formidling af terrænforhold og regnvandshåndtering.


Kompetencer:

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre enkle regnvandshåndteringsløsninger.
 • Kunne formidle analyse, idé, løsning og planforslag for forskellige faggrupper og aktører på et reflekterende niveau.
 • Indgå i faglig dialog med andre fagområder om klimatilpasningsløsninger.
 • Kan reflektere over terrænforhold og kunne aflæse relationen mellem de eksisterende terrænforhold og et givent projektforslag
 • Kunne samarbejde med andre faggrupper i byggeprocesser og tage ansvar for kotering, terrænbehandling og regnvandshåndtering
 • Kunnn vurdere hvordan alternative koteringsløsninger og terrænbehandlingen har betydning for økonomi, funktion og det æstetiske udtryk.
Kvalifikationer indenfor GIS og CAD anbefales.
Undervisningsformen består af forelæsninger, øvelser og workshops samt ekskursioner. Kurset afsluttes med en projektopgave.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Ekskursioner
 • 40
 • Projektarbejde
 • 87
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 408
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Aflevering af individuel skriftlig opgave samt mundtlig præsentation.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig besvarelse og godkendelse af øvelsesopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.