LSLS10137U Naturforståelse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Ecology basics

Kursusindhold

Dette kursus er et grundlæggende kursus i forståelse af økosystemer og naturlige processer.

Kurset giver den studerende den nødvendige praksisnære viden og forståelse for naturen og de biologiske værdier. På kurset vil vi arbejde med at overføre viden omkring naturlige økosystemer til friarealer og naturarealer i og omkring byen. På baggrund heraf vil den studerende være i stand til at træffe beslutninger omkring drift, pleje og udvikling af byens friarealer og bynære naturområder, der fremmer naturværdierne. 

Målbeskrivelser

Viden

 • Viden om succession og konkurrence
 • Forståelse for næringsstofkredsløbene i naturlige økosystemer
 • Forståelse for naturlige dynamikker og biodiversitet
 • Forståelse for skov og skovudviklingstyper
 • Viden om sammenspil mellem abiotiske og biotiske faktorer i økosystemer
 • Viden om specifikke vækstvilkår og karakteristiske dyr og planter for naturtyper
 • Viden om jordbundens opbygning og bestanddele
 • Viden om jordbundens udvikling i forskellige naturtyper
 • Viden om naturgrundlaget


Færdigheder

 • Analysere et økosystem med henblik på vegetationsudviklingen
 • Forklare næringsstofkredsløbene i en given naturtype
 • Forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksested
 • Udtage nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer
 • Identificere de klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til aspekter omkring biodiversitet
 • Anvende fagtermer
 • Analysere naturgrundlaget


Kompetencer

 • Bruge forståelsen for økosystemernes kompleksitet fx i forbindelse med drøftelser om økosystemtjenester og biodiversitet i og uden for byerne
 • Kunne formidle naturfaglige emner mundtligt og skriftligt, og relatere det til samfundets ønsker og krav fx klimaforandringer og folkesundhed  
 • Fortsat tilegne sig viden til at forstå nye sammenhænge om naturforståelse
Forelæsninger. Ekskursioner. Praktiske øvelser. Fremlæggelser. Virksomhedsbesøg. Gruppearbejde. Selvstudium
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 40
 • Ekskursioner
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 204
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Skriftlig portfolio
Krav til indstilling til eksamen

Bestået obligatoriske øvelser samt deltagelse i ekskursioner. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er intern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.