LSLS10133U Driftsteknik og logistik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Management Techniques and Logistics

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset giver den studerende et kendskab til driftsteknik med hovedfokus på brugen af forskellige typer af maskiner i forhold til drifts-, pleje- og anlægsopgaver i skov, det åbne land, ferske vande samt de bynære områder. Kurset introducerer et bredt kendskab til forskellige maskintyper, deres fordele og ulemper, samt økonomiske overvejelser herunder fordelagtige arbejdsgange på små og større projekter.

Endvidere giver kurset viden om anlæg og vedligehold af veje og stier.

Målbeskrivelser

Formålet indebærer, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

Viden:
Den studerende har viden om
•    maskiner og redskaber der bruges i skovdrift, herunder til jordbearbejdning, plantning, kulturpleje, udtynding, skovning, udkørsel samt flishugning.
•    maskiner og redskaber der bruges til optimering af vækstforhold i skov.
•    maskiner og redskaber der bruges pleje af naturområder, vådområder og vandløb.
•    maskiner og redskaber der bruges i naturgenopretningsprojekter og tilknyttede anlægsopgaver, herunder til terrænregulering i form af udgravning, jordflytning og indbygning.
•    maskinøkonomi, maskinkalkuler og driftsoptimering.
•    anlæg af veje og stier i forbindelse med skovdrift og naturpleje.
•    forskellige maskiners opbygning i hovedtræk, samt de forskelle i brugen, der betinges af opbygningen.
•    data fra udvalgte maskiner, med henblik på at optimere drift, aflægning og afsætning, udnyttelse af råvaren.
•    sporproblematikker i skovdrift og naturforvaltning, herunder skånsom drift.
•    maskinlogistik fra planlægning til aflevering af et givent projekt.
 
Færdigheder:
Den studerende kan
•    anvende grundlæggende begreber og terminologier i det fagsprog som professionen anvender inden for maskinteknik og drift.
•    beregne tilbud på simple og sammensatte maskinopgaver i skov og naturforvaltning samt anlægsopgaver.
•    planlægge en udtynding og renafdrift.
•    planlægge en græsslåningsopgave for et større sammensat græsområde eller naturarealer.
•    planlægge en anlægsopgave med jordarbejde, anlæg og vedligeholdelse af veje og stier samt indbygning af befæstelse.
•    planlægge en større maskinopgave i naturforvaltningssammenhæng.
•    forstå anvendelsen af maskindata.
•    planlægge sporlægning for skånsom drift.
•    vælge de mest fordelagtige maskiner til forskellige opgaver.
 
Kompetencer:
Den studerende kan
•    projektere og lede maskinarbejde i skov og naturforvaltningsprojekter.
•    reflektere over ressourceforbrug ved forskelligartede maskinopgaver.
•    indgå i dialog med eksterne aktører omkring løsningen af driftstekniske operationer i skov og naturforvaltningsprojekter.
•    projektere og lede anlæg og opbygning af veje og stier i forbindelse med skov og naturforvaltningsprojekter, samt styre vedligehold og reparation.

Holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, ekskursioner, praktiske øvelser samt selvstudium.
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Øvelser
 • 32
 • Ekskursioner
 • 24
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Den studerende får udleveret en opgave og skal efter 48 timer afleverer en skriftlig besvarelse.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering og godkendelse af obligatoriske opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.