LSLS10108U Planter og plantevækst i byen

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Plants and plant growth in urban areas

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset arbejder med følgende overordnede emner:

Planter:

 • Grundlæggende systematik, morfologi, anatomi og fysiologi
 • Plantekendskab med vægt på kultiverede såvel som naturligt hjemmehørende arter og sorter
 • Vedplanter i vintertilstand
 • Planteproduktion og plantekvalitet
 • Forudsætninger for bæredygtig planteanvendelse i urbane områder
 • Hyppigt anvendte skovtræarters krav til vækstvilkår og anvendelse

 

Vækstfaktorer jord, vand og klima:

 • Basal jordfysik: Jordens tekstur og struktur, vand i jorden
 • Basal jordkemi: Næringsstoffer, pH
 • Basal jordbiologi: Jordliv, organisk materie, mykhorizza,
 • Menneskeskabte jordtyper og substrater.
 • Klima: Stråling, temperatur,
 • Vækstbetingelser i byen, herunder vejsalt, tørke, jordkomprimering og byens klima
 • Naturlige processer i træbevoksede områder - succession, konkurrence og kredsløb

 

Kursets formål er at give studerende på bachelor-niveau en introduktion til de naturvidenskabelige principper bag planteanvendelsen i urbane områder. Kurset fokuserer på plantemateriale og vækstfaktorer, herunder jord, vand, klima og disse faktorers interaktion. De studerende sættes i stand til at analysere en given vækstsituation og tilegner sig sprog, viden og redskaber til løsningsorienteret at kunne diskutere og vurdere muligheder i forhold til plantevalg og modificering af vækstbetingelser. Kurset forsyner de studerende med grundviden, som er forudsætning for optimalt udbytte af efterfølgende moduler som mere specifikt behandler anlæg, drift og pleje af byens grønne områder. 

Målbeskrivelser

Kursets mål omfatter, at den studerende kan:

Viden

 • Identificere og redegøre for et grundlæggende plantesortiment
 • Overskue et relevant plantesortiment i forhold til dets anvendelse og udvikling i byens rum
 • Redegøre for gældende normer for plantekvalitet
 • Redegøre for overordnede produktionsforløb af vigtige plantegrupper
 • Beskrive basale plantebiologiske sammenhæng og principper
 • Beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens kemi og fysik
 • Redegøre for grundtræk af naturlige og menneskabte stoffers kredsløb i urbane områder
 • Redegøre for relevante plantebiologiske, jordbundsfysiske og –kemiske forhold i byen
 • Redegøre for de basale klimafaktorer stråling, temperatur, luftfugtighed, nedbør og vind og deres betydning for plantevækst
 • Forstå urbane arealanvendelses indflydelse på lokale vækstforhold
 • Viden om naturlige processer i træbevoksede områder - succession, konkurrence og kredsløb

 

Færdigheder

 • Anvende botanisk nomenklatur og terminologi i en professionel kontekst
 • Identificere vedplanter i vintertilstand
 • Anvende relevante ressourcer og værktøjer i forhold til valg af planter og foretage et til vækstforholdene passende plantevalg
 • Vurdere planters kvalitet i henhold til gældende normer
 • Vurdere og diskutere urbane områders komplekse vækstforhold og interaktionen mellem ydre vækstfaktorer, planten og plantevækst
 • Udføre eller rekvirere relevante felt- og laboratorieundersøgelser med henblik på at beskrive lokale vækstforhold
 • Tolke relevante analytiske resultater til at vurdere jordmaterialer og substrater som grundlag for grønne anlæg i byer
 • Modificere specifikke vækstbetingelser på voksestedet – for eksempel i arbejdet med jordforhold, vanding eller gødskning

 

Kompetencer

 • Diskutere betydningen af plantematerial, vækstforhold i en produktionsmæssig og/eller miljømæssig sammenhæng med relevante samarbejdspartnere i en kompleks professionel kontekst
 • Overføre og anvende fagområdernes teorier og metoder i løsningen af faglige problemstillinger om planlægning, projektering, anlæg, drift og udvikling af byens grønne områder.
 • Tilegne sig, vurdere og anvende forskningsbaseret viden i løsningen af profesionelle problemstillinger 
Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, felt- og laboratoriearbejde, selvstudie, ekskursioner og virksomhedsbesøg.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 100
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Ekskursioner
 • 80
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamensforberedelse
 • 43
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve (30 min) med forberedelse (30 min). Den studerende trækker en opgave, som bearbejdes i forberedelsestiden og præsenteres til eksamen. Ud over den konkrete opgave vil pensum generelt blive inddraget i eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

I løbet af kurset skal den studerende bestå test i vinterbotanik samt få godkendt to obligatoriske opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.