LSLS10102U GIS

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Kursusindhold

Ud fra en praktisk indgangsvinkel arbejdes der med analyse og fremstilling af kort gennem opgaver, der er bundet op til problemstillinger hentet i både den private og offentlige forvaltning.

Et geografisk område kan beskrives på en række forskellige måder, hvorfor det er vigtigt at tænke på afsender og modtager. På kurset arbejdes der med at opnå en viden om sammenhængen mellem arealet, tolkningen af dette og beskrivelser i forskellige kortfremstillinger. For at kunne gøre dette skal man kende både data og de grundlæggende principper bag GIS (Geografisk Informations System).

Der anvendes i kurset forskellige GIS applikationer. Grundlæggende er det Open Source programmet QGIS som anvendes.

Der skal arbejdes med forskellige former for data: vektor, raster, punktsky og kommasepareret data. Der anvendes data hentet fra Geodatastyrelsen via WMS og WFS samt download af andre frie data. Desuden skal der selv indsamles data til bearbejdelse.

Emner:

1. Historisk udvikling. Sammenstilling af forskellige kort

2. Systematisk digitalisering og redigering af område

3. Oprettelse af App til indsamling af GIS data på smartphone

4. Bluespot, vandvej og vandstand

5. Grønne tage / Solfanger / Vinmark

6. Modelbuilder - Opbygning af sammensatte funktioner

7. WEBGIS - Upload til web

8. MapDesign

9. UAVbilleder - Ortofoto, Punktsky, DMS

Målbeskrivelser

Målet er kurset er at deltagerne efterfølgende kan udarbejde kortmateriale samt bearbejde og analysere tilhørende data.

Videnfeltet

 • Kan forstå og vurdere kort
 • Har kendskab til digitale korttyper: Vektor (2D: punkt, linje, polygon og attributværdier/ 3D: punktsky), raster (billeder, fotos og tematiske kort, bånd)
 • Har kendskab til forskellige kortkilder: På Kortforsyningen
 • Har kendskab til forskellige korttyper (topografiske, tematiske, juridiske, historiske mv.
 • Opbygning af datastruktur og redigering (vektordata)
 • Har kendskab til desktop og Webbaseret GIS.

 

Typer af færdigheder

 • Kn finde og downloade relevante data
 • Kan beslutte hvilke data der kan anvendes til specifik opgave
 • Kan fremstille kort
 • Kan indsamle data og fremstille kort (digitalisering, georeferering, GPS, UAV)
 • Kan foretage dataanalyser, herunder analyser på spatielle og ikke spatielle data
 • Kan opsætte kort til rapport og plakat
 • Kan udarbejde, anvende og analysere kort til anvendelse i andre fag på uddannelsen og på fremtidig arbejdsplads.

 

Kompetencer

 • Har et omfattende indblik i GIS – fra download, filtyper, datalagring, valg af projektioner, analyser og præsentation af data
 • Kan vurdere data og datakvalitet samt hvilke data som er relevant til en specifik opgave
 • Kan vurdere kvaliteten af data til den givne opgave
 • Kan reflektere over brug af GIS i den grønne forvaltning.
Det forudsættes, at deltageren har en grundlæggende forståelse og erfaring i brugen af computer og programmer.
Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case.

Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.

Underviser virker som konsulent på casen. Udover aflevering af et Ud fra en praktisk indgangsvinkel arbejdes der med analyse og fremstilling af kort. I løbet af kurset er opgaverne bundet op til produkt i hver case, skal der udarbejdes logbog med arbejdsbeskrivelser og refleksioner.

Problemstillinger er hentet i både den private og offentlige forvaltning. Der skal som afslutning på kurset udarbejdes en større kursusopgave.
Kurset foregår på Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Der medbringes egen computer, hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Øvelser
 • 73
 • Projektarbejde
 • 35
 • I alt
 • 204
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
Kurset afsluttes med en eksamen over 72 timer. Det endelige eksamensprodukt vil være en rapport.
Krav til indstilling til eksamen

Rettidig aflevering og godkendelse af logbog er obligatorisk for at blive indstillet til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.