LSLS10100U  Skov- og landskabsforståelse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Forestry and landscape management basics

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Kursusindhold

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

 • Vedplanternes botanik (sommer og vinter)

 • Vedplanternes krav til vækstvilkår 

 • Vedplanternes udbredelse og proveniensforhold 

 • Landskabsdannelse, geologi og grundlæggende hydrologi

 • Grundlæggende plantefysiologi

 • Veddets opbygning og egenskaber

Målbeskrivelser

Viden

 • Viden om til de sommer- og vinterbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark

 • Viden om til de mest almindeligt forekommende vedplanters krav til voksested

 • Viden om naturlig udbredelse for de mest almindeligt forekommende vedplanter i Danmark

 • Forståelse af grundbegreber indenfor vedplanternes proveniensforhold

 • Viden om topografiens betydning for landskabets hydrologi 

 • Forståelse for istidslandskabet og landskabsdannelsen i Danmark

 • Forståelse for hvordan planternes anatomi har betydning for vækst (primær og sekundær) samt transport af vand og næring. 

 • Viden om hvordan træets opbygning og vækst har betydning for veddets teknologiske egenskaber 

 • Viden om veddets nedbrydning og dennes betydning for biologisk mangfoldighed i skovene.

 

Færdigheder

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i sommer- og vintertilstand

 • Redegøre for hvordan almindeligt forekommende vedplanters oprindelse, udbredelse og krav til vækstvilkår har betydning for et lokalitetstilpasset 

 • Redegøre for hvordan topografien har betydning for landskabets hydrologi 

 • Analysere centrale landskabselementers opbygning og dannelse

 • Redegøre for de plantefysiologiske faktorer, som har betydning for planternes overlevelse, vækst og formering 

 • Redegøre for hvordan træets opbygning og vækst har betydning veddets egenskaber, anvendelse og nedbrydning 

 

Kompetencer

 • Foretage lokalitetsspecifikke vækstvilkårsanalyser - jordbund, hydrologi og klima - på baggrund af viden om de forekomne arternes krav til vækstvilkår 

 • Forestå rådgivning omkring et lokalitetstilpasset træartsvalg på baggrund af viden om vedplantearternes krav til vækstvilkår. 

 • Forestå landskabsanalyse med fokus på jordbung og hydrologi på baggrund af viden om landskabets dannelse og vandet bevægelse i jorden

 • Foretage arealforvaltningsbeslutninger som er fremmende for planternes overlevelse og væst med baggrund i en grundlæggende forståelse for planternes anatomi og fysiologi 

 • Tage skovdyrkningsrelatede beslutninger, som understøtter de vedteknologiske egenskaber, der har betydning for træets anvendelse 

Nærmere oplysninger ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie og ekskursioner
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Rettidigt afleverede og godkendte kursusopgaver er et krav for at blive indstillet til eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen

Kriterier for bedømmelse

Pensum samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Pensum udgør litteratur på pensumlisten samt undervisnings- og ekskursionsindhold.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 210
 • Forelæsninger
 • 54
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 30
 • I alt
 • 408