LSLS10070U Parkdrift

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Management of urban green spaces

Uddannelse
Have- og parkingeniør
Kursusindhold

 

 

I dette fag skal vi beskæftige os med driften af urbane grønne områder. Der skal tages hensyn til områdernes overordnede mål, hvilke delelementer de består af, hvilket mandskab og hvor meget materiel der er til rådighed og hvilken metode og maskine eller redskab der, ved den konkrete opgave, er mest rentabel.

Som studerende lærer I arealtyperne at kende; deres målbeskrivelser, kvalitetsbeskrivelser, tilstandskrav og udførselskrav. Hertil hvilke metoder, der anvendes ved kontrol og tilsyn.

I de grønne områder indgår også belægninger og inventar, og dermed er vedligeholdelse af ”grå flader”, drift af kunstgræs og LAR-elementer samt renholdelse af inventar samt vintertjeneste som en del af driften.

Ved hjælp af GIS (Geografiske Informations Systemer) registrerer og udarbejder I mindre plejeplaner med langsigtede funktions- og målbeskrivelser samt driftsplaner med mandskab og maskiner. Registreringerne foretager I selv på arealerne.

Formidling af parkdrift og borgerinddragelse indgår i mindre grad.

Arealtyperne omfatter grønne områder fra de naturprægede til urbane områder, herunder offentlige friarealer med parkkarakter, friarealer ved boliger, industri, skoler og institutioner, kirkegårde, legepladser, idrætsanlæg, træer ved stier, torve, pladser, veje og gader samt P-pladser.

Delelementerne er grupperet i; græs, buske, hække, solitærtræer og alléer samt krat og hegn i parker samt vand, belægninger på torve, pladser, stier og veje, inventar samt renhold og vintertjeneste i disse områder.

 

 

Målbeskrivelser

 

 

Formålet med kurset er at den studerende skal kunne forestå drift og kvalitetskontrol af grønne urbane arealer.

Formålene indebærer, at den studerende:
Viden:

 

 

 • Kender til regler for udførsel af arbejdet (sikkerhed og mandskab)
 • Kender til normer for udførelse af plantnings- og anlægsarbejde
 • Kender de mest almindelige stressfaktorer og mest almindelige skadedyr og sygdomme
 • Kender til metoder omkring pesticidfri pleje
 • Kender til forskellige arter/typer af ukrudt samt hvordan de kan bekæmpes
 • Kender til borgerinddragelse i parkdrift
 • Kender til lovgivning/aftaler i forhold til pesticidanvendelse i byens grønne områder

Færdigheder:

 • Kan registrere et grønt område, indeholdende flere forskellige elementgrupper
 • Kan udarbejde plejeplaner samt driftsplaner for forskellige anlægtyper og områder, hvor metoder og maskiner anvises
 • Kan foretage kvalitetskontrol, herunder kontrolprocedurer for tilsyn og kontrolmetoder ved egenkontrol af driften
 • Kan anvende GIS i parkdrift

Kompetencer:

 • Kan anvise praktiske/tekniske løsninger, der optimerer driften af grønne områder i forhold til biodiversitet, økonomi , æstetik mm.
 • Kan afgrænse en arealregistrering samt indhente oplysninger fra forskellige medarbejdergrupper og sammenfatte dette til et slutprodukt
 • Kan reflektere over hvordan indsamlede data for et område kan anvendes i den fremtidig parkdrift i det pågældende område og andre tilsvarende områder
 • Kan reflektere over resultater af udførte arbejdsopgaver og bruge denne viden i den fremtidige driftsplanlægning
 • Kan forstå hvordan kvalitetsbeskrivelser, plejeplaner og kontrolplaner indgår i udlicitering/​udbudsmateriale
Undervisningen tager udgangspunkt i holdundervisning/​forelæsninger visualiseret med ekskursioner og praksisgjort med feltøvelser og dataregistrering.
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 46
 • Forberedelse
 • 160
 • Forelæsninger
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 70
 • I alt
 • 408
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Der eksamineres mundtlig på baggrund af synopsis og trukket spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen
Rettidig aflevering og godkendelse af opgaver - i følge lektionsplan
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen